Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Aktualności

2009-05-05

Metodologia stawki godzinowej

Przykładowa metodologia obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia nauczycieli jako wkładu własnego wypłacanego przez stronę trzecią

Zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciel może realizować czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W celu obliczenia stawki wynagrodzenia za jedną godzinę proporcjonalnie do czasu udziału uczestnika w projekcie Instytucja Pośrednicząca proponuje zastosować zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005r. Nr 22 Poz. 181). Rozporządzenie to określa m.in. sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową. W myśl art. 2 ust. 2 rozporządzenia: „Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę".

W takiej sytuacji na przykład współczynnik przeliczeniowy nauczyciela, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar 18 godzin wyniesie 75. Dzieląc przez ten współczynnik minimalną stawkę wynagrodzenia np. nauczyciela mianowanego (2.014,00 zł) otrzymujemy kwotę 26,85 zł, która jest stawką wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową. W ramach projektów POKL będzie można brać pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy. Beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia takiej dokumentacji, z której będzie można wywnioskować, który nauczyciel w jakim czasie uczestniczył w projekcie. Na tej podstawie oraz na podstawie oświadczeń wydanych przez szkoły (przygotowanych na podstawie proponowanej wyżej metodologii obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową) będzie można obliczyć poziom wkładu własnego.

Z uwagi na zapis art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień" nie można jednoznacznie stwierdzić czy wymiar ten ma dokładnie 40 godzin. Natomiast tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest ewidencjonowany i łatwy do określenia

Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela „1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy (...)" Natomiast zgodnie z art. 10 ww. rozporządzenia „Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową". Czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli nie podlegają zatem art. 10, gdyż przepis ten ich nie wskazuje. Dlatego należy wnioskować, że jeśli dyrektor placówki zorganizuje nauczycielowi czterodniowy tydzień pracy, to nie ma podstaw, aby dodatkowo przyznawać mu dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie. W takiej sytuacji udział w projekcie jest realizowany w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.

Wkład własny wyliczany jest w stosunku do faktycznego czasu, w którym uczestnik bierze udział w danej formie wsparcia w ramach projektu. Zatem dni nieobecności powinny odpowiednio pomniejszać wysokość wykazanego wkładu własnego. Z uwagi na fakt, iż projekty posiadają maksymalny okres realizacji 2 lata, to trudne może okazać się oszacowanie poziomu nieobecności. Wkład własny będzie także uzależniony od stopnia awansu zawodowego, jaki posiadają nauczyciele uczestniczący w projekcie. Proponuje się, aby zgodnie z listami obecności oraz na podstawie oświadczeń wydawanych przez szkoły na bieżąco monitorować udział wkładu własnego tak, aby na zakończenie projektu nie był on niższy niż 15% w stosunku do wartości całego projektu. W przypadku wartości poniżej 15% konieczne będzie pomniejszenie kwoty dofinansowania projektu.

Ponadto nauczyciel powinien oświadczyć, iż studia/szkolenia w których bierze udział realizuje w czasie i w ramach obowiązków, które wynikają z art. 42 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego