Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.1.4 / Projekty 2008-2010 / Informacje o projektach

2009-03-11

Informacje o projektach dla Poddziałania 8.1.4 na lata 2008/2010

W ramach poszczególnych projektów kompleksowo zbadano różnorodne zagadnienia ekonomiczne, spośród których bliżej rozpatrywane były następujące: innowacje, atrakcyjność inwestycyjna, inwestycje w technologie prośrodowiskowe, stanowiące jeden z podstawowych trendów wśród zmian zachodzących w śląskiej gospodarce, a ponadto inwestycje w infrastrukturę społeczną w kontekście stymulowania gospodarczego regionu i poprawy jakości życia społeczeństwa.

Badania i analizy dotyczące powyższych kwestii dostarczają wiedzę odnośnie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem regionalnej gospodarki, trendów rozwojowych oraz umożliwiają prognozowanie zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz pomagają inicjować niezbędne działania w celu poprawy sytuacji w obszarach wymagających formułowania właściwych mechanizmów zaradczych. Upowszechnianie wyników badań oraz związana z nimi wymiana informacji powinna przyczynić się do eliminacji barier wpływających niekorzystnie na funkcjonowanie regionalnej gospodarki.

Zgromadzona w wyniku przeprowadzonych badań wiedza ma posłużyć m.in. podmiotom publicznym, pozwalając im efektywniej prowadzić działania w zakresie wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i zwiększania skuteczności inwestycji publicznych.

Odbiorcą zgromadzonej wiedzy są także przedsiębiorcy sektora MSP. Dostarczone za pośrednictwem przeprowadzonych badań informacje powinny przyczynić się do podniesienia efektywności i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje, pozwolić przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju lokalnych gospodarek i pomóc wykorzystać związane z tym szanse i uniknąć zagrożeń. Umiejętność przewidywania trendów rozwojowych umożliwi przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmiany poprzez prowadzenie odpowiednich działań adaptacyjnych.

1. „Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw/sektora MSP w województwie śląskim"

Realizacja badania miała na celu pozyskanie wiedzy umożliwiającej jakościową i ilościową poprawę w zakresie inwestycji w innowacje. Analiza zachowań MSP w kontekście przeprowadzonego badania monitorującego przyczyniła się do uzyskania informacji mających kluczowy wpływ na efektywność przyszłych inwestycji w tym sektorze. Ponadto, celem przeprowadzonej analizy było wzmocnienie skuteczności wsparcia udzielanego przez podmioty publiczne sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, co w konsekwencji powinno wpłynąć pozytywnie na zdolność zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku i przyczynić się do kreowania, przyswajania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. W tym celu w ramach badania zaprezentowano najefektywniejsze kierunki inwestycji w innowacje.

2. „Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego"

Celem powyższego badania było przedstawienie korzyści płynących z zastosowania proekologicznych rozwiązań oraz zgromadzenie wiedzy na temat dostępnych tego typu technologii. Uzyskane w ramach badania informacje powinny przyczynić się do wsparcia działań prośrodowiskowych przedsiębiorców sektora MSP, jak również usprawnić proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Minimalizacja i likwidacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko poprzez wprowadzenie technologii pro środowiskowych stanowi jeden z podstawowych trendów wśród zmian zachodzących w śląskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich lat, stąd zachowanie równowagi pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą a ochroną środowiska staje się warunkiem koniecznym zbudowania stabilnej w długim okresie gospodarki.

3. „Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego gmin województwa śląskiego"

W ramach badania zidentyfikowano potencjał inwestycyjny oraz gospodarczy województwa w skali lokalnej, co przyczynić się może w znacznym stopniu do zwiększenia skuteczności pozyskiwania inwestycji zewnętrznych w regionie i tym samym do przeobrażenia gospodarki w bardziej konkurencyjną, z uwzględnieniem kierunków pożądanych przez lokalną społeczność. Racjonalne działania w zakresie przyciągania inwestorów prowadzą do zbudowania stabilnych lokalnych gospodarek, co pozwoli zwiększyć liczbę i poprawić jakość miejsc pracy. Kompletna informacja odnośnie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego powinna przynieść korzyści władzom lokalnym - dla których będzie podstawą określania kierunków rozwoju oraz będzie stanowić punkt wyjścia do negocjacji z inwestorami, przedsiębiorcom lokalnym - którym zredukuje ryzyko inwestycyjne wywołane niepełną wiedzą, inwestorom zewnętrznym - dla których będzie stanowiła przejrzystą ofertę inwestycyjną, a także lokalnej społeczności, której pozwoli określić wymagania rynku pracy i pożądane kierunki edukacji.

4. „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego"

Zakres przedmiotowy badania dotyczył tematu efektywności inwestycji w elementy infrastruktury społecznej, w kontekście stymulowania wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia społeczeństwa. Celem przeprowadzonego badania było, przede wszystkim, efektywne ukierunkowanie interwencji publicznych na te elementy infrastruktury społecznej, które są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw, przyciągania inwestorów i tworzenia trwałych miejsc pracy. Zgromadzona w ramach badania wiedza przyczyni się do budowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju i restrukturyzacji gospodarki mających świadomość konieczności uzupełnienia lokalnej oferty produkcyjnej o komponent społeczny, który przyczyni się do wzmacniania stabilności i odporności gospodarki na zmiany. Realizacja badania stworzyła ponadto możliwości oszacowania w ujęciu regionalnym realnego związku pomiędzy infrastrukturą społeczną i produkcyjną oraz wpływu inwestycji w tą pierwszą na poprawę warunków rozwoju i restrukturyzacji gospodarki.

5. „Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP w województwie śląskim"

Głównym celem badania było precyzyjne rozpoznanie barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz określenie przyczyn ich powstania. Wyniki umożliwią podejmowanie adekwatnych działań wspierających i stymulujących pożądane kierunki rozwoju sektora MSP, co w znacznym stopniu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu i wzrostu zatrudnienia. Określenie przeszkód rozwoju sektora MSP powinno umożliwić władzom samorządowym podejmowanie efektywnych działań mających na celu eliminację przeszkód w rozwijaniu działalności gospodarczej w województwie śląskim.
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego