Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.4 / 1/POKL/9.4/2008 / Ogłoszenie o konkursie

2008-01-14

Konkurs - działanie 9.4

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamkniętyna

składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

  • Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);
  • Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;
  • Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;
  • Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

od godziny 7.30 dnia 14 stycznia 2008r. do godziny 15.30 dnia 22 lutego 2008r.

osobiście:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24 pok. 819, 40-029 Katowice.

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

  • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.4/2008 w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”;
  • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
  • zawierać tytuł projektu;
  • zawierać adnotację „nie otwierać”.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Reymonta 24 pok. 819, 40-029 Katowice. oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki i są dostępne na stronie internetowej Funduszy Europejskich

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota
5 648 259,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł.poziom dofinansowania wynosi 85,00% (wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego) wymagany wkład własny pochodzący z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego to 15,00%

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 10 września 2007 r. Instytucja Organizująca Konkurs, w ciągu 45 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu, wystosuje wnioskodawcom pismo informujące o wynikach konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w
Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Referat Wyboru Projektów EFS
ul. Reymonta 24 pok. 819, 40-029 Katowice,
tel. (32) 608 05 41, 203 01 72, efs@silesia-region.pl


Plik PDF Ogłoszenie [132kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego