Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 1/POKL/7.2.1/2008 / Ogłoszenie o konkursie

2008-02-18

Konkurs - Poddziałanie 7.2.1

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2008

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: 

 •  wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym działaniem nie jest działalność gospodarcza);
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy);
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy; - rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
 • organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach od 18 lutego 2008r. do dnia 31 marca 2008r.

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, pokój 167 40-037 Katowice.

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/2008 w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu.
 • zawierać tytuł projektu.
 • zawierać adnotację „nie otwierać”.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Reymonta 24 pok. 718, 40-029 Katowice. oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl  

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/  

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki i są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/komitet/

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota
31 539 384,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 10 września 2007 r. Instytucja Organizująca Konkurs, w ciągu 45 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu, wystosuje wnioskodawcom pismo informujące o wynikach konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Referat Wyboru Projektów EFS ul. Reymonta 24 pok. 819,
40-029 Katowice, tel. (32) 608 05 46, 203 01 72, efs@silesia-region.pl


Plik PDF Ogłoszenie [164kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego