Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.1 / 1/POKL/9.1.1/2008 / Ogłoszenie o konkursie

2008-05-12

Konkurs - Poddziałanie 9.1.1

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2008

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)
 • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.
 • opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach od 12 maja 2008 r. do dnia 23 czerwca 2008 r.

osobiście: Kancelaria ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, pokój 167 40-037 Katowice.

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi: 

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.1.1/2008 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”; 
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu; 
 • zawierać tytuł projektu; 
 • zawierać adnotację „nie otwierać”.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) oraz podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 14 175 820,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 98.5 %

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 25 kwietnia 2008 r. Instytucja Organizująca Konkurs, w ciągu 45 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym, wystosuje wnioskodawcom pismo informujące o wynikach konkursu. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne:

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne: ­

 • wniosek złożono we właściwej instytucji; ­
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); ­
 • wniosek wypełniono w języku polskim; ­
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; ­
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby); ­
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku; ­
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki; ­
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); ­
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); ­
 • konkursowy nabór wniosków odnoszących się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. IOK dopuszcza możliwość uzupełnienia lub skorygowania złożonych wraz z wnioskiem aplikacyjnym załączników oraz wersji elektronicznej (w przypadku jej braku lub uszkodzenia).

2. Szczegółowe kryteria dostępu:

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres trwania projektów to 2 lata.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia-nie spełnia”. Wnioski, które nie będą spełniały powyższego kryterium wskazanego w punkcie 4.2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne:

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne: 

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, 
 • zgodność z prawodawstwem krajowym, 
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne:

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

4.2 Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: 

 - jakości projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań  beneficjenta:
 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);  finansowania projektu:
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

4.3 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne:

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu nie przewiduje się stosowania żadnych szczegółowych kryteriów strategicznych.

 Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Reymonta 24 pok. 718, 40-029 Katowice. oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl
Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. (32) 608 05 46, 203 01 72, efs@silesia-region.pl


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego