Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 1/POKL/7.2.1/2008 / Ocena merytoryczna

2008-07-15

Wyniki konkursu dla Poddziałania 7.2.1

Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), po uprzednim przedłużeniu o 30 dni roboczych terminu na rozstrzygnięcie niniejszego konkursu, publikuje przedmiotową listę. Wymagany poziom minimum punktowego (uzyskanie co najmniej 60 punktów podczas oceny ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej) osiągnęło 147 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, jednakże – wobec ograniczonej kwoty środków finansowych przeznaczonych na konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2008 – dofinansowanie otrzymać może jedynie 60 najwyżej ocenionych projektów.

Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przesunięcie niewykorzystanej alokacji z konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2008 na przedmiotowy konkurs, dzięki czemu kwota dostępnych środków zwiększy się do poziomu 39 649 029,07 zł. Kwota ta pomniejszona o 10% stanowiących rezerwę na odwołania i negocjacje, czyli o 3 964 902,91 zł., daje w ostateczności alokację w wysokości 35 684 126,16 zł.

IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami - ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego