Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 2/POKL/7.2.1/2008 / Ogłoszenie o konkursie

2008-10-13

Konkurs - Poddziałanie 7.2.1

Konkurs o dofinansowanie z EFS

 

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza konkurs zamknięty

nr 2/POKL/7.2.1/2008

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii publicznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

       Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 

- wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy)

- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy

- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie

- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej
i społecznej

- organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym

- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach od  7.30 do 15.30

w dniach od  13 października 2008 r. do dnia 24 listopada 2008 r.

osobiście:

Kancelaria ogólna

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, pokój 167

40-037 Katowice.

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

-        być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 2/POKL/7.2.1/2008 w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-        zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;

-        zawierać tytuł projektu;

-        zawierać adnotację „nie otwierać".

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

2) podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna

jest kwota 36 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu to 50 tysięcy zł,

poziom dofinansowania wynosi 100%.

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"  z dnia 20 czerwca 2008 r. Instytucja Organizująca Konkurs, w ciągu 45 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym, wystosuje wnioskodawcom pismo informujące o wynikach konkursu.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach  PO Kapitał Ludzki

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.      Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

­     - wniosek złożono we właściwej instytucji;

­     - wniosek wypełniono w języku polskim;

­     - wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową);

­     - wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie
z Systemem Realizacji PO KL);

­     - wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;

­     - działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

­     - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

­    -  wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie  o konkursie);

­     - okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów formalnych skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie
5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

2. Szczegółowe kryteria dostępu:

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców
i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres trwania projektów to 2 lata.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia-nie spełnia". Niespełnienie kryterium dostępu skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego szczegółowego kryterium dostępu.

3. Ogólne kryteria horyzontalne:

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu
o następujące kryteria horyzontalne:

- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,

-  zgodność z prawodawstwem krajowym,

-  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.  Ogólne kryteria merytoryczne:

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

4.2 Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

-          jakości projektu:

§  uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

§  sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

§  wartość dodana projektu;

§  adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji
i potrzeb grupy docelowej;

§  rezultaty projektu;

§  racjonalność harmonogramu działań

-          beneficjenta:

§  wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny
(w tym potencjał kadrowy i finansowy);

§  sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

-          finansowania projektu:

§  niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;

§  efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);

§  kwalifikowalność wydatków.

4.3 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne:

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co  w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu nie przewiduje się stosowania żadnych szczegółowych kryteriów strategicznych.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy  o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice

oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej

http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:

tel. (32) 774 04 65, 774 04 66, efs@silesia-region.pl  


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego