Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.5 / 1/POKL/9.5/2009 / Ogłoszenie o konkursie

2009-02-03

Konkurs - Działanie 9.5

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs otwarty
nr 1/POKL/9.5/2009


na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
 • projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach
 • działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkoleniaWnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od 7.30 do 15.30
w dniach od 3 lutego 2009r.

osobiście:
Kancelaria ogólna
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, pokój 167
40-037 Katowice.

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.5/2009 w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”;
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać”.


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:
1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
2) podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota 7 000 000,00
Maksymalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • ­ wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązująca instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ( i właściwą dokumentacją konkursową )
 • wraz ze wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki ( zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych,
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. (Wnioski, które nie będą spełniały powyższych kryteriów wskazanych w punkcie 1.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia).


2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Maksymalny okres trwania projektów to 24 miesiące;
2.1.2.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe ( w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz osoby pracujące na terenie województwa śląskiego;
2.1.3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego;
2.1.4. Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego lub działające na terenie województwa śląskiego.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia-nie spełnia”. (Wnioski, które nie będą spełniały powyższych kryteriów wskazanych w punkcie 2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia).

3.Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu
o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- jakości projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań;

- beneficjenta:

 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);
 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);

- finansowania projektu:

 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5.Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości 5 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie jednego kryterium strategicznego tj. realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.
Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 105 punktów.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz
wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice

oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 04 61, 774 04 66, efs@silesia-region.pl


Plik PDF Ogłoszenie [257kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego