Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.2 / 1/POKL/9.1.2/2009 / Ogłoszenie o konkursie

2009-02-18

Konkurs - Poddziałanie 9.1.2

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/9.1.2/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:

 • ­dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia ­
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)
 • ­programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki
 • ­dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych
 • ­rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)
 • ­wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
 • ­wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od  18 lutego 2009r. do dnia 31 marca 2009r.
osobiście:
Kancelaria ogólna
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, pokój 167
40-037 Katowice

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.1.2/2009 w ramach Poddziałania 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać"


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:
1)osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową  na podstawie przepisów odrębnych)
2)podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania
w ramach konkursu dostępna jest kwota 40 000 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł,
poziom dofinansowania wynosi 100%

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji  w regionach w ramach komponentu  regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim  - stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązująca  instrukcją  wypełniania wniosku  o dofinansowanie (i właściwą  dokumentacją konkursową)
 • wraz ze wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych  instrumentów finansowych,
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym,
w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych

2.Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
2.1.1 Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres trwania projektów to 24 miesiące;
2.1.2 Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz (i/lub) osoby pracujące na terenie województwa śląskiego;
2.1.3 Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego;
2.1.4 Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu  poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia-nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały powyższego kryterium wskazanego w punkcie 2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3.Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu
o następujące kryteria horyzontalne:
zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans  i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
zgodność z prawodawstwem krajowym,
zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- jakości projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań

- beneficjenta:

 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

- finansowania projektu:

 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5.Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej  w wysokości 5 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych tj.
1. Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( 2 punkty);
2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny ( 3 punkty).

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 105 punktów.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 450, 40-029 Katowice

oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 04 50, 774 04 51, efs@silesia-region.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego