Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 7.3 / 1/POKL/7.3/2009 / Ogłoszenie o konkursie

2009-04-21

Konkurs - Działanie 7.3

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza konkurs otwarty

nr 1/POKL/7.3/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawierających :

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

 • projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).
 • wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich.
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach od 7.30 do 15.30

w terminie od 21 kwietnia 2009r.

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs

lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs

osobiście:

Regionalny Punkt Informacyjny

o Funduszach Europejskich

ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.3/2009 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

2) podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna

jest kwota 6 000 000.00 zł,

Maksymalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego  nr 2943/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową;
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały powyższych kryteriów wskazanych w punkcie 1.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektów wynosi 24 miesiące - weryfikacja na etapie oceny formalnej;

2.1.2 Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz osoby pracujące na terenie województwa śląskiego[1] - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej;

2.1.3 Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej;

2.1.4 Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia-nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały powyższego kryterium wskazanego w punkcie 2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- jakości projektu:

§ uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

§ sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

§ wartość dodana projektu;

§ adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;

§ rezultaty projektu;

§ racjonalność harmonogramu działań

- beneficjenta:

§ wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny
(w tym potencjał kadrowy i finansowy);

§ sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

- finansowania projektu:

§ niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;

§ efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);

§ kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów
do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości 5 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie jednego kryterium strategicznego tj.:

 • Realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (5 punktów);

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 105 punktów.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznejz systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Złożenie protestu nie przysługuje zatem wnioskodawcy, którego wniosek został oceniony pozytywnie, lecz nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji, a więc braku środków, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie projektu. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu,w ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.

6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie:

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Dąbrowskiego 23 pok. 461, 40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej

http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:

tel. (32) 774 04 61, efs@silesia-region.pl

 


[1] Realizacja projektów na terenie województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego