Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/9.6/2009 / Ogłoszenie o konkursie

2009-09-30

Konkurs - projekty innowacyjne testujące

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/9.6/2009


na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach tematu:

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

obejmujących:

 • wyłącznie projekty innowacyjne testujące PO KL, do których mają zastosowanie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL z dnia 1 kwietnia 2009r.

Projekty składane w ramach powyższego tematu powinny testować i upowszechniać nowe rozwiązania, które doprowadzą między innymi  do zaangażowania pracodawców w kształcenie przyszłych pracowników, szczególnie w sektorach poddanych szybkim zmianom technologicznym oraz zmianom  w organizacji produkcji lub usług, a tym samym do trwałego zbliżenia edukacji  i rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 30 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

osobiście:

Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.


Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.6/2009 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota 5 200 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu  regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 854/260/III/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona  w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.  Ogólne kryteria formalne


1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • ­wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych  instrumentów finansowych;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;


1.2  Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.2 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców  i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.3  Kryterium dostępu: maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy - weryfikacja na etapie oceny formalnej. Ograniczony do 36  miesięcy czas realizacji projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować zadania i  poszczególne etapy realizacji w ramach projektu, a co za tym idzie również planować wydatki - co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich działań korekcyjnych w przypadku zidentyfikowania ryzyka podczas realizacji projektu, co w przypadku projektów innowacyjnych ma szczególne znaczenie z uwagi na charakter podejmowanych w nim działań. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

2.4
Kryterium dostępu: Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Śląsku (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru realizacji projektów). Umiejscowienie biura projektu lub siedziby na terenie województwa śląskiego pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, w szczególności kwestie organizacyjne przedsięwzięcia  i dostępność dla grup docelowych objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę  z instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i działania monitorująco-kontrolne. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

2.5 
Kryterium dostępu:  Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość  projektu wynosi 2 000 000 PLN. Określenie ram finansowych wartości projektu pozwoli beneficjentom już na etapie konstruowania projektu oszacować  w sposób realny budżet, a także racjonalnie zaplanować poszczególne zadania i etapy w ramach projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

2.6 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia-nie spełnia".

2.7  Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane  na etapie oceny formalnej i/lub merytorycznej, bez możliwości ich korekty  i uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1  Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn [1] i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • Brak możliwości finansowania projektu w ramach innych typów  operacji PO KL

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów  w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.  Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

a) Potrzeba realizacji proponowanych działań oraz ich związków z potrzebami polityki

Analiza wskazanych problemów z wykorzystaniem wyników wcześniej prowadzonych badań /projektów i identyfikacją przyczyn zaobserwowanych problemów. 

Określenie kluczowych grup / sektorów wspieranych w ramach projektu oraz ich potrzeb. Wskazanie działań służących eliminacji zidentyfikowanych problemów.

Adekwatność doboru działań w stosunku do zidentyfikowanych problemów i grup docelowych. Uzasadnienie potrzeby realizacji proponowanych działań, w tym zmiany w podejściu Zaangażowanie grup docelowych testowanego produktu  w opracowanie koncepcji i realizację projektu.
 
b) Cele i rezultaty projektu Wskazanie celów projektu oraz ich zgodności z celami szczegółowymi PO KL

Charakterystyka oczekiwanych rezultatów projektu, realność ich osiągnięcia Zdefiniowanie tego co stanowić będzie o sukcesie działań upowszechniających  i włączających w politykę Ocena wniosku na podstawie kryteriów w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. 

Sposób monitorowania rezultatów oraz ewaluacja projektu.

c) Innowacyjność

Opis proponowanego rozwiązania na tle istniejącej praktyki - wskazanie na różnice zastosowanego podejścia w odniesieniu do obecnych rozwiązań.

Określenie barier niepozwalających na zastosowanie proponowanego podejścia w ramach standardowych form wsparcia.

Opis finalnego produktu.

Zgodność z Tematem dla projektów innowacyjnych.

Wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki.

Wskazanie przewagi nowego produktu nad dotychczasową praktyką w kontekście relacji nakład/rezultat.

Wymiar innowacyjności produktu zgodnie z definicją podejścia innowacyjnego zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

d) Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming)

Identyfikacja produktów planowanych do upowszechnienia i włączania do polityki.

Potencjał produktów dla potrzeb upowszechniania i włączania do polityki (możliwości włączenia do szerszej praktyki i głównego nurtu polityki, a także zastosowania przez inne  podmioty).

Strategia upowszechniania i włączania do polityki - wskazanie celów do osiągnięcia  i koniecznych zasobów do ich realizacji, adresatów, działań oraz metod upowszechniania i włączenia do polityki.

Uwzględnienie upowszechniania i włączania do polityki na wszystkich wymaganych etapach wdrażania projektu.

e) Potencjał beneficjenta \ zarządzanie projektem


Wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny  (w tym kadrowy, badawczy i finansowy), w szczególności w kontekście upowszechniania i włączania do polityki.

Sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).

Racjonalność harmonogramu działań.

Identyfikacja ryzyka i sposoby jego zmniejszania.

f) Finansowanie projektu

Niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów.

Efektywność wydatków (relacja nakład/rezultat - odnosząca się do pojedynczych działań w ramach realizowanego projektu).

Kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych.

5.2  Kryterium strategiczne: Projekt realizowany w partnerstwie ponadnarodowym,  z uwzględnieniem co najmniej dwóch form  działań kwalifikowalnych w ramach współpracy ponadnarodowej.  (waga 3 pkt.) Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym wniesie znaczną wartość dodaną, ponadto pozwoli na  wymianę wzajemnych doświadczeń wypracowanie, bądź zaadaptowanie  nowych rozwiązań  w zakresie dostosowania oferty  szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.

5.3 
Kryterium strategiczne: Realizacja projektu w partnerstwie:  (waga 2 pkt.). Realizacja projektu w partnerstwie wniesie znaczną wartość dodaną, ponadto pozwoli na  wymianę wzajemnych doświadczeń wypracowanie, bądź zaadaptowanie  nowych rozwiązań w zakresie dostosowania oferty  szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

5.4 Ocena wniosku na podstawie kryterium strategicznego będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Dodatkowa liczba punktów do uzyskania wynosi 5. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 105 punktów.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Wnioskodawca, którego projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli:

w przypadku oceny formalnej:

 • nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej),
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą  w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu  w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest.

W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują.

6.2 Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów.  W celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskodawców. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu  w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.3 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.4 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2009 r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu  20 grudnia 2008 r.

6.5 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją  w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie:

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub (32) 774 04 49 lub 774 01 99
efs@silesia-region.pl

Więcej informacji na temat projektów innowacyjnych i ponadnarodowych znajduje się
na stronie www.kiw-pokl.org.pl.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego