Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.1.4 / Projekt 2009-2011 / Informacje o projekcie

2010-05-06

Informacje o projekcie w ramach Poddziałania 8.1.4 na lata 2009-2011

Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

Cel projektu: dostarczenie wiedzy podmiotom kreującym rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego w następujących obszarach:

1. Rynek pracy: przeprowadzenie analizy funkcjonowania szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego w regionie w kontekście oferowanych kierunków kształcenia w odniesieniu do aktualnego i przewidywanego popytu na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

2. Trendy demograficzne: pogłębione zbadanie zjawisk demograficznych, ich przyczyn i prognoz (z uwzględnieniem zróżnicowania zbieranych danych na płeć) na obszarze Śląska w kontekście ich znaczenia dla rozwoju regionu.

3. Infrastruktura transportowa: przeprowadzenie analizy wskazującej na miejsca i przyczyny występowania niedrożności systemu transportowego i niespójności układu komunikacyjnego oraz wskazanie możliwości rozwoju sektora transportu, sprzyjającego dostępności i atrakcyjności regionu oraz większej mobilności jego mieszkańców.

4. Rewitalizacja zdegradowanych terenów: przeprowadzenie analizy obrazującej skalę problemu jakim jest degradacja przestrzeni miejskich, starych dzielnic przemysłowych i centrów miast wymagających rewitalizacji oraz wskazanie rozwiązań, które pozwoliłyby zmienić jakość przestrzeni publicznej w regionie.

5. Stan środowiska: zdiagnozowanie możliwości i efektywności wykorzystania na terenie województwa śląskiego technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w skali regionalnej i lokalnej oraz zbadanie perspektyw osiągnięcia celów wynikających z polskich i europejskich dokumentów strategicznych dotyczących energetyki.

Oczekiwane rezultaty
1. Podniesienie poziomu świadomości o głównych problemach oraz o czynnikach mogących decydować o rozwoju w badanych obszarach
2. Zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach problemowych przez podmioty wpływające na sytuację gospodarczo - społeczną regionu
3. Wzrost poczucia odpowiedzialności za zarządzanie i kreowanie rozwoju przez podmioty wpływające na sytuację gospodarczo - społeczną regionu

Realizacja projektu
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 5 badań obejmujących wskazane obszary problemowe, celem zgromadzenia o nich szerokiej wiedzy a następnie wskazania odpowiednich mechanizmów naprawczych oraz możliwości rozwojowych badanych dziedzin.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, składający się z pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ. Na etapie zaprojektowania badań oraz oceny ich raportów końcowych zespół projektowy będzie współpracował z ekspertami z dziedzin, w ramach których prowadzone będą poszczególne analizy. Przewiduje się wyłonienie po 2 ekspertów dla każdego analizowanego obszaru (w sumie 10 osób). Do zespołu ekspertów zostaną wybrane osoby, posiadające wiedzę z zakresu obszarów problemowych a kryteriami wyboru będą: wykształcenie, posiadane stopnie/tytuły naukowe,  doświadczenie zawodowe, publikacje naukowe, doświadczenie w przeprowadzaniu/ projektowaniu badań i analiz. Osoby chcące wziąć udział w rekrutacji do grona ekspertów zostaną poproszone o przesłanie kwestionariusza osobowego, którego wzór znajduje się poniżej.
Zadaniem każdego eksperta będzie przygotowanie koncepcji badania w formie fiszki, której wzór znajduje się poniżej. Następnie zespół projektowy wybierze 5 opracowanych tematów i na ich podstawie zostaną przeprowadzone badania. 5 ekspertów - autorów wybranych koncepcji - będzie współpracowało z zespołem projektowym przy ocenie raportu końcowego z badania.

Wykonanie badań zostanie zlecone zewnętrznym wykonawcom.

Wyniki badań
Wyniki badań w postaci raportów końcowych zostaną udostępnione na stronie internetowej poświęconej projektowi a także zostaną opublikowane w postaci książkowej. Ponadto, po zakończeniu realizacji 5 badań planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, na której również zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych badań. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowo-terytorialnych, przedsiębiorców, instytucji badawczo-rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Przydatność wyników badań zostanie również oceniona poprzez ankietę skierowaną do odbiorców rekomendacji. Ankieta zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji wszystkich badań.

Regionalne Centrum Analiz Strategicznych
Uzyskane informacje z przeprowadzonych badań staną się elementem tworzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych, które będzie wspomagało samorząd województwa w obszarze procesów zarządzania rozwojem regionu. W ramach RCAS zakłada się ciągłe monitorowanie rozwoju regionu, dokonywanie okresowej ewaluacji wdrażania polityki prowadzonej przez samorząd i generowanie potrzeb badawczych. Informacje uzyskane w ramach niniejszego projektu będą stanowiły wkład do tworzonej w ramach RCAS bazy, tworząc kompleksowy system danych regionalnych.

Okres realizacji projektu: grudzień 2009 - grudzień 2011


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego