Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Pytania i odpowiedzi / Innowacyjne

FAQ Innowacyjne

Czy beneficjent projektu innowacyjnego, należący do sektora finansów publicznych każdorazowo składając wniosek zobowiązany jest do uruchomienia procedury wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych (np. w sytuacji kiedy wcześniej instytucja zawarła partnerstwo w celu realizacji innych zadań), czy do każdego projektu konieczna jest odrębna umowa regulująca zasady współpracy?

Zawarcie partnerstwa przed realizacją projektu nie zwalnia projektodawcy  należącego do sektora finansów publicznych z obowiązku stosowania się do zapisów art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, czyli dokonania wyboru  partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości  i równego traktowania podmiotów, czyli ogłoszenia otwartego naboru partnerów.  Projektodawca w ten sposób udowadnia, że wybrany partner spełnia wymogi i jest najwłaściwszy do realizacji określonego projektu.

Należy podkreślić, że z powodu braku otwartego naboru wnioskodawca może mieć problemy z uzupełnieniem pkt. 3.5 we wniosku Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem odnośnie informacji o spełnieniu wymogów w zakresie przejrzystości i bezstronności w wyborze partnerów określonych w art. 28a   w przypadku partnerstwa jednostek publicznych i niepublicznych, gdy liderem jest jednostka publiczna. Jednostka publiczna w tym pkt. oświadcza, że wniosek złożony w partnerstwie spełnia wymogi art. 28a. Brak takiej informacji może w sposób negatywny wpłynąć na ocenę wniosku.

W Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL jest mowa o twinningu, który jest możliwy pomiędzy instytucjami sektora publicznego działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. Czy do tego sektora zalicza się państwowe uczelnie publiczne?

Tak, uczelnie państwowe są podmiotami publicznymi i mogą współpracować w ramach twinningu.

W Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, jest informacja, że Beneficjentami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej mogą być wszystkie podmioty uprawnione do realizacji projektów w ramach PO KL. Czy oznacza to, że np. w ramach działania 4.1.1 o wsparcie ubiegać się będą mogły nie tylko szkoły wyższe? Czy przykładowo partnerem zagranicznym w ramach projektu ponadnarodowego realizowanego w działaniu 4.1.1 może być inna instytucja niż szkoła wyższa?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Beneficjentami - tj. podmiotami, które mogą wnioskować o dofinansowanie, a następnie realizować projekt PO KL - w ramach Poddziałania 4.1.1., mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), nie muszą to być szkoły wyższe, które zgodnie z SzOP stanowią grupę docelową (między innymi), tzn. są podmiotami bezpośrednio korzystającymi z pomocy. Na podstawie kryteriów zawartych w Planie Działania na dany rok, IP/IP2 określa w dokumentacji konkursowej dodatkowe wymagania odnośnie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Partnerem ponadnarodowym nie musi być w tym przypadku szkoła wyższa, lecz każda organizacja, z którą możliwe jest prowadzanie współpracy ponadnarodowej na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

Jak i czy planować działania projektowe podczas ostatniej części I etapu realizacji projektu innowacyjnego, czyli przekazania strategii wdrażania projektu do opinii Sieci Tematycznych?

Projekt innowacyjny testujący jest realizowany w dwóch etapach. Etap I czyli etap przygotowania kończy się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Negatywna ocena strategii skutkuje rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W trakcie prac nad harmonogramem, w okresie przekazania strategii wdrażania do zaopiniowania przez Sieć Tematyczną należy zaplanować minimum 28 dni roboczych na tzw. przerwę techniczną w realizacji projektu innowacyjnego w taki sposób, aby w tym okresie nie podejmować działań zasadniczych z punktu widzenia projektu. Ten czas powinien zostać również uwzględniony w budżecie projektu, poprzez finansowanie tylko zadań związanych z obsługą projektu i kosztami administracyjnym np. koszty utrzymania biura projektowego.

Taki sposób postępowania jest zalecany ze względu na ograniczenie ryzyka ponoszenia kosztów przez beneficjenta w przypadku negatywnej oceny strategii wdrażania projektu lub zalecenia przez Sieci Tematyczne takich zmian, które doprowadzą do konieczności wprowadzenia zmian w dalszym etapie realizacji projektu.

Czy możliwe jest objęcie projektem innowacyjnym grupy docelowej, której nie zdefiniowano w Szczegółowym Opisie Priorytetów w POKL?

Interpretacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL projekty innowacyjne  realizowane są w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL i Tematów dla  projektów innowacyjnych a nie Działań /Poddziałań zdefiniowanych w SzOP. Oznacza to, że nie ma podstaw do weryfikacji zgodności grupy docelowej projektów innowacyjnych z katalogiem określonym dla danego nie Działania /Poddziałania SzOP, czyli weryfikacji wpisania grupy docelowej w SzOP.
Weryfikacji podlega fakt, czy objecie danej grupy docelowej projektem przyczynia się do realizacji celów danego Priorytetu. Adresatami wsparcia w tym przypadku mogą być  zarówno osoby/podmioty wskazane w SzOP, jak i szersze grupy odbiorców i użytkowników.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego