Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/7.2.1/PN/2010 / Ogłoszenie o konkursie

2010-09-30

Konkurs - Poddziałanie 7.2.1 z komponentem ponadnarodowym

Konkurs o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.1/PN/2010

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

Projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji :

 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej  (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (1)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym powrocie na rynek pracy (2)
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (3)

Projekt z komponentem ponadnarodowym to projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe są niemożliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. Realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekty jedynie o zasięgu krajowym". Podobnie jak rezultaty, prawidłowo określona wartość dodana jest zdefiniowana na poziomie planowania projektu. Stanowi część realizacji projektu, a nie dodatkowy, niezaplanowany efekt działań prowadzonych w ramach projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać  w godzinach od  7.30 do 15.30 w dniach od 30 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/PN/2010 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota 10 000 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%.

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych  instrumentów finansowych;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie  o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany  o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz  z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

2. Szczegółowe kryteria dostępu


2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

Szczegółowe kryteria dostępu stosuje się do wszystkich typów operacji (1-3).

2.1.1 Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, w tym minimalny okres realizacji komponentu ponadnarodowego wynosi co najmniej 6 miesięcy (weryfikacja na etapie oceny formalnej).

2.1.2 Beneficjentem i/lub Liderem w projekcie realizowanym w partnerstwie jest podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego,
 • posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu,
 • w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa śląskiego.(weryfikacja na etapie oceny merytorycznej).

2.1.3 Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego, osoby pracujące i/lub uczące się na terenie województwa śląskiego (weryfikacja na etapie oceny merytorycznej).

2.1.4 Projekt zakłada kompleksowość rozwiązań - zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych, w tym następujące formy:

 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań,
 • doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,
 • przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. nie mogą występować samodzielnie w ramach realizowanego w projekcie komponentu ponadnarodowego (weryfikacja na etapie oceny merytorycznej).

2.1.5 Komponent ponadnarodowy stanowi maksymalnie 40% wartości projektu (weryfikacja na etapie oceny formalnej).

2.1.6 Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider  + 3 partnerów, weryfikacja na etapie oceny formalnej).

2.1.7 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów dostępu są odrzucane na pierwszym etapie oceny formalnej lub  w trakcie oceny merytorycznej.

3. Ogólne kryteria horyzontalne


3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • Zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów horyzontalnych są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne odnoszą się do treści wniosku, wiarygodności
i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL (wyjątek stanowią projekty innowacyjne).

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- jakość projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetów PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań.

- beneficjenta:

 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

- finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości 35 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria strategiczne:

Szczegółowe kryteria strategiczne stosuje się do wszystkich typów operacji (1-3).

5.1.1 Projekt zapewnia wdrażanie i upowszechnianie rezultatów wypracowanych w ramach współpracy ponadnarodowej i/lub zaadaptowanych od partnera zagranicznego (15 punktów).

5.1.2 Projekt zakłada kontynuację współpracy z dotychczasowym partnerem  w zakresie spójnym z celami realizowanego projektu.

W przypadku zrealizowanych dotychczas projektów partnerskich, gdzie efektem było wypracowanie konkretnych rozwiązań kontynuacja współpracy może pozwolić na monitorowanie przebiegu i ewaluowanie oraz ewentualnie modyfikację zastosowania wypracowanego rezultatu i w efekcie jego udoskonalenie, co wniesie znaczną wartość dodaną.

5.1.3 Projekt skierowany jest do co najmniej dwóch z następujących grup docelowych, przy założeniu, że jeden uczestnik może przynależeć jednocześnie do kilku z wymienionych poniżej grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 45+,
 • osoby w wieku 15-24, oraz w ramach projektu zastosowano wsparcie adekwatne do potrzeb tych grup.

Ww. grupy docelowe zidentyfikowane zostały w województwie śląskim, jako grupy w szczególnej sytuacji. Dodatkowo powyższe wskazanie zapewni, iż udział przedstawicieli tych grup nie będzie przypadkowy, zaś objęcie zindywidualizowanym wsparciem pozwala racjonalnie zaplanować ścieżkę wsparcia tych grup docelowych.


6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek  z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Złożenie protestu nie przysługuje zatem wnioskodawcy, którego wniosek został oceniony pozytywnie, lecz nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji, a więc braku środków, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie projektu.  Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. W celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskodawców. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu,
w ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego  o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3  Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 sierpnia 2009 r.  w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.    
6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek  o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy  o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie


Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 466, 40-029 Katowice
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub (32) 774 04 66, efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego