Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.1.4 / Projekt 2010-2012 / Informacje o projekcie

Informacje o projekcie w ramach poddziałania 8.1.4 na lata 2010-2012

„Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”

Okres realizacji projektu: lata 2010-2012

Potrzeba realizacji projektu:
Samorząd Województwa prowadzi politykę rozwoju regionu w oparciu o opracowanie, wdrażanie i monitoring Strategii Rozwoju Województwa. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż proces aktualizacji, wdrażania i monitoringu realizacji tego dokumentu napotyka na znaczne ograniczenia ze względu na ograniczony zasób danych społeczno-gospodarczych również w ujęciu przestrzennym i prospektywnym. W związku z powyższym Zarząd Województwa Śląskiego podjął prace związane z identyfikacją i pozyskaniem danych w obszarze, wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa priorytetów, tj.: nowej gospodarki, regionalnych usług publicznych i metropolizacji. Zakres planowanych badań wychodzi naprzeciw problemom województwa, a sposób ich przeprowadzenia ukierunkowany jest szczególnie na te obszary, które nie są obecnie zdiagnozowane.

Cel główny projektu:
Stworzenie zasobu wiedzy
i informacji dla systemu wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Województwa, zawierającego analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozy zmian społeczno-gospodarczych, generującego rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez kreację i zmianę mechanizmów zaradczych w obszarach priorytetowych w kontekście regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania w następujących trzech zakresach tematycznych:

  • Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim,
  • Diagnoza poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych,
  • Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy.

 

 

Głównymi oczekiwanymi rezultatami realizacji projektu są:

  1. Identyfikacja poziomu rozwoju oraz prognoz w zakresie infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego w kontekście zmian na regionalnym rynku pracy.
  2. Identyfikacja poziomu i kierunków rozwoju regionalnych usług publicznych w świetle zmian społeczno-gospodarczych.
  3. Identyfikacja funkcji metropolitalnych dla 4 aglomeracji miejskich w kontekście rynku pracy.
  4. Wyższa świadomość i wiedza władz samorządowych i instytucji regionalnych w zakresie potencjału nowych czynników rozwoju.
  5. Większa dostępność i użyteczność danych o województwie dla samorządu województwa i szerokiego grona odbiorców.

Wartością dodaną w projekcie będzie nawiązanie współpracy z wieloma aktorami sceny regionalnej, większe zaangażowanie podmiotów lokalnych województwa (gmin i powiatów) w kreowanie rozwoju regionalnego, podniesienie efektywności zarządzania, zwiększenie współpracy samorządu województwa z jednostkami naukowymi i ekspertami.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Śląskiego wdrażając go przy pomocy koordynatora i zespołu projektowego. W skład zespołu projektowego wchodzą pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ogólny nadzór nad realizacją zadań pełni koordynator - wicedyrektor Wydziału. Członkowie zespołu projektowego są odpowiedzialni m.in. za wybór konsultantów i ekspertów, zlecenie wykonania i odbiór ekspertyz, organizację warsztatów, spotkań informacyjnych, współpracę merytoryczną z konsultantem, a także zorganizowanie konferencji końcowej.

W realizację projektu zaangażowane są również osoby spoza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - konsultanci i eksperci. Do zadań konsultantów należy udział wspólnie z zespołem ekspertów oraz projektowym w opracowaniu merytorycznym metodologii badań, w tym określenie niezbędnych narzędzi badawczych oraz pojęć zastosowanych w badaniach.

Przedmiot badawczy zostanie zlecony do wykonania w ramach procedury przetargowej wykonawcom zewnętrznym. Ostatecznym wynikiem prowadzonych prac będzie opracowanie przez konsultantów naukowych oraz zespół projektowy publikacji dla 3 wskazanych na początku zakresów tematycznych. Wyniki badań zostaną udostępnione na stronie internetowej poświęconej projektowi, a także zostaną opublikowane w postaci książkowej. Planowane jest również przeprowadzenie wśród aktorów sceny regionalnej szerokich działań promocyjnych związanych z popularyzacją wyników projektu.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego