Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.2 / 1/POKL/9.2/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-03-15

Konkurs - Działanie 9.2

Konkurs o dofinansowanie z EFS w ramach Działania 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/9.2/2011

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
 • doradztwo i opieka pedagogiczno -psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno - zawodowego - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania - staże i praktyki)
 • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać  w godzinach od  7.30 do 15.30  w dniach od 15 marca 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r.       

 
osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.2/2011 w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

2) podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  35 000 000,00 zł.
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 87,25 %.Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 484/26/IV/2011  z dnia 3 marca 2011 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne


1.1
Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami punktu 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych  instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  od daty otrzymania pisma. W przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym termin ten wynosi do 10 dni. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy - weryfikacja na etapie oceny formalnej;
2.1.2 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej;
2.1.3 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej;
2.1.4 Projekt jest realizowany we współpracy z przynajmniej jednym przedsiębiorstwem w zakresie realizacji programu rozwojowego, przy czym współpraca obligatoryjnie zawiera realizację praktyk lub staży dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwie - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;
2.1.5 Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu - weryfikowane na etapie oceny formalnej;
2.1.6 Projekt realizowany jest w szkole lub placówce oświatowej prowadzącej kształcenie zawodowe, która nie uczestniczy w projekcie systemowym w ramach Działania 9.2 PO KL - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały powyższego kryterium wskazanego w punkcie 2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej  i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:
- zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum),
- zgodność z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
-  zgodność z prawodawstwem krajowym,
-  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą  się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.  Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

·    jakości projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; 
 • trafność doboru zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu 
 • racjonalność harmonogramu zadań; 
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru; 
 • wartość dodana projektu; 
 • produkty wytworzone w ramach zadań;

·    beneficjenta:

 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); 
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

·    finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); 
 • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów  do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów  w każdej części oceny merytorycznej.

5.  Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,  co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości  40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.    
                        
W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie trzech kryteriów strategicznych tj.:

1. Projekt jest programem rozwojowym szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, złożonym przez organ prowadzący, obejmującym min. 70 % szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez ten organ (15 punktów);

2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny (10 punktów);

3. Projekt obejmuje działania wspierające doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych (15 punktów).

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 punktów.

6.  Procedura odwoławcza
6.1  Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli  w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A. Karty oceny merytorycznej,
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów, podanymi przez IOK w niniejszej dokumentacji konkursowej, uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO KL, a także procedurami regulującymi proces oceny wniosków.

Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską.

W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.  Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające a identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramach którego został złożony. Nieodniesienie się Wnioskodawcy do wszystkich negatywnie ocenionych części wniosku skutkuje pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia.

Do protestu można dołączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Jednocześnie należy pamiętać, iż protest nie może służyć uzupełnieniu treści wniosku i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagę przez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę.

W celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Programem opracowała pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskodawców - tj. wzór protestu/odwołania oraz instrukcję sporządzania  protestu/odwołania. Są one dostępne  na stronie internetowej IP PO KL pod adresem : www.efs.slaskie.pl (w zakładce Szybki dostęp).

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3  Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.

6.4 Zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju od negatywnego wyniku procedury odwoławczej , tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkich środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, a także od pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia wnioskodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacjio wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej.Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie:

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl
Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godzinach: 08.00-10.00; 12.00-15.00 tel. (32) 774 03 65,  
e-mail:efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego