Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / DoktoRIS / Informacje o projekcie

2011-04-15

DoktoRIS

Już niedługo rusza program stypendialny dla doktorantów

„DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), w partnerstwie z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Program stypendialny skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnymi z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego. Objęcie wsparciem stypendialnym ma służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu, przyczyniając się w szczególności do wypracowania innowacyjnych rozwiązań mogących być motorem rozwoju gospodarki w obszarach wskazanych w PRT:

1.    technologie medyczne (ochrony zdrowia),
2.    technologie dla energetyki i górnictwa,
3.    technologie dla ochrony środowiska,
4.    technologie informacyjne i telekomunikacyjne,
5.    produkcja i przetwarzanie materiałów,
6.    transport i infrastruktura transportowa,
7.    przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy,
8.    nanotechnologie i nanomateriały.

Stypendia przeznaczone są w szczególności dla uczestników studiów doktoranckich, których efekty badań mogą być lub będą mogły być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w kluczowym obszarze technologicznym na terenie Województwa Śląskiego, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności tych przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego Regionu.

Projekt zakłada ponadto przeszkolenie stypendystów w zakresie tematyki związanej z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy i przedsiębiorczością, co wyposaży ich w umiejętności niezbędne do sprawnego wykorzystywania ich wiedzy w gospodarce rynkowej.

Pierwsza edycja programu stypendialnego, przewidywana do realizacji na lata 2011-2013, zakłada udzielenie wsparcia finansowego 202 doktorantom zamieszkującym i kształcącym się na obszarze województwa śląskiego (2 nabory, z których każdy wyłoni 101 stypendystów). Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4 500 tys. zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • stale zamieszkiwać na terenie Województwa Śląskiego,
  • być uczestnikiem Studiów doktoranckich prowadzonych na terenie Województwa Śląskiego, tj. przez jednostki organizacyjne uczelni wyższych znajdujące się na obszarze Województwa Śląskiego,
  • być uczestnikiem Studiów doktoranckich prowadzonych w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wpisującymi się w kluczowy obszar technologiczny i grupę technologii składowych wskazanych w PRT (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów),
  • przygotowywać pracę doktorską w zakresie i o tematyce uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego, tj. wpisujących się w  wybrany przez Wnioskodawcę kluczowy obszar technologiczny,
  • nie pobierać w przeszłości oraz w chwili obecnej stypendium naukowego wypłacanego w ramach projektu realizowanego w Priorytecie IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka  PO KL,
  • nie pobierać w przeszłości oraz w chwili obecnej w ramach innego projektu stypendialnego realizowanego w działaniu 8.2 (tj. Poddziałania 8.2.1 lub 8.2.2) PO KL stypendium dla doktorantów za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu „DoktoRIS".


Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska".

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium zostaną określone w momencie ogłoszenia naboru wniosków i zostaną zamieszczone na naszej stronie. Przewidywany termin ogłoszenia naboru to maj 2011 r. Zachęcamy Państwa do monitorowania zamieszczanych informacji.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego