Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.2 / 1/POKL/7.2.2/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-05-31

Konkurs - Poddziałanie 7.2.2 PO KL

Konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.2/2011


na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

 • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
 • doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)
 • szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
 • usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów  w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
 • promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

2. Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej
 • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa  w projekcie, do wysokości 20  tys. na osobę (członka)
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.   W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany  do beneficjenta dopuszczalne jest  przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego  do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)

3.    Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia  27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej
 • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowo zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie  z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych - wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie  z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych  w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany  do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest  przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może  w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 31 maja 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)

lub

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.2/2011 w ramach Poddziałania 7.2.2  „Wsparcie ekonomii społecznej";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową  na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna  jest kwota  13 527 064,46 zł,  Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr  1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego  PO Kapitał Ludzki  z  dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 487/26/IV/2011 z dnia 3 marca 2011 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  od daty otrzymania pisma. W przypadku projektów przewidzianych do realizacji  w partnerstwie krajowym termin ten wynosi do 10 dni.  Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości uzupełnienia lub poprawy.

2.  Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.  W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.2 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego  (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.3 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.4 Projekt zakłada powstanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej, która obejmie zakresem swoich działań teren co najmniej dwóch subregionów województwa śląskiego lub zakłada kontynuację działań przez istniejące instytucje otoczenia ekonomii społecznej, która w ramach projektu zapewni realizację usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej co najmniej na terenie dwóch subregionów województwa śląskiego - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typu operacji nr 1);
2.1.5 Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (na podstawie rejestru wpływu wniosków do IOK i Krajowego Systemu Informatycznego) (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.6 Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej  i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum),
 • zgodność z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów  w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą  się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

-    jakości projektu:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • trafność doboru zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • wartość dodana projektu;
 • produkty wytworzone w ramach zadań;

-    beneficjenta:

 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

-    finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie  co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,  co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej  w wysokości 40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych tj.:

 1. Projekt uwzględnia w ramach cross-financingu dostosowanie budynków i pomieszczeń, w których odbywają się formy wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych lub uwzględnia doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym objęciu wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 30% uczestników projektu (30 punktów) (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
 2. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej/na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu (10 punktów) (stosuje się do typów operacji nr 2-3).

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 punktów.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą  w dokumentacji konkursowej);
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu  do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy,a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony.

Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu
w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3  Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu
20 grudnia 2008 r.

6.4      W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje  w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 366, 40-029 Katowice.
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godzinach: 08.00-10.00; 12.00-15.00 (32) 774 03 66, efs@slaskie.pl


Plik spakowany Załącznik 5.7 [2183kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego