Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/7.2.1/PN/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-06-27

Konkurs - projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Konkurs o dofinansowanie z EFS

TERMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU 1/POKL/7.2.1/PN/2011 ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. - szczegóły dostępne są TUTAJ

 

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.1/PN/2011


na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • Projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:
 1. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej  (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (1)
 2. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery  w integracji społecznej w tym powrocie na rynek pracy (2)
 3. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (3)
 • Projekt z komponentem ponadnarodowym to projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe są niemożliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. Realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną  wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale.

 • Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekty jedynie o zasięgu krajowym". Podobnie jak rezultaty, prawidłowo określona wartość dodana jest zdefiniowana na poziomie planowania projektu. Stanowi część realizacji projektu, a nie dodatkowy, niezaplanowany efekt działań prowadzonych w ramach projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 27 czerwca 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/PN/2011 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 


Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota 8 000 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100%.

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 lub 10 dni kalendarzowych w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, w tym minimalny okres realizacji komponentu ponadnarodowego wynosi co najmniej 6 miesięcy - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3)

2.1.2 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego  (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).
 
2.1.3 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).
 
2.1.4 Projekt zakłada kompleksowość rozwiązań - zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowalnych, w tym następujące formy:

 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań
 • doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne, 
 • przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów, nie mogą występować samodzielnie w ramach realizowanego w projekcie komponentu ponadnarodowego  
 • kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typu operacji nr 1-3).

2.1.5 Komponent ponadnarodowy stanowi maksymalnie 40% wartości projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).
 
2.1.6 Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider + 3 partnerów)  - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (stosuje się do typów operacji  nr 1-3).
 
2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne


3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • ­zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL.


3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia  - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:
-   jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wybory grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanych wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badań/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu;

-    beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowania w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

-    finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);
 • kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

4.4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

Uwaga!
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wnioski oceniane są w ujęciu kumulatywnym (łącznym). Członek Komisji Oceny Projektów jest informowany o łącznej wartości złożonych przez danego Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie (w trakcie oceny) w całym kraju oraz o łącznej wartości umów na realizację projektów podpisanych przez danego Wnioskodawcę, co ma wpływ na ocenę potencjału Wnioskodawcy i jego zdolności do realizacji kolejnych projektów.


5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości 35 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria strategiczne:

Szczegółowe kryteria strategiczne stosuje się do wszystkich typów operacji (1-3). W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie trzech kryteriów strategicznych:

5.1.1 Projekt zapewnia wdrażanie i upowszechnianie rezultatów wypracowanych w ramach współpracy ponadnarodowej i/lub zaadaptowanych od partnera zagranicznego  (15 punktów) (stosuje się do typów operacji nr 1-3).

Uzasadnienie:
Kryterium premiuje projekty, w ramach których osiągnięte rezultaty lub rozwiązania, wypracowane w ramach współpracy ponadnarodowej są adaptowane i upowszechnianie, tym samym wpływając na efektywność wydatkowanych środków. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

5.1.2  Projekt zakłada kontynuację współpracy z dotychczasowym partnerem w zakresie spójnym z celami realizowanego projektu (5 punktów)(stosuje się do typów operacji nr 1-3).

Uzasadnienie:
Doświadczenia EQUAL, w tym zweryfikowane już formy, zasady organizacji i standardów funkcjonujących partnerstw pozwolą na kontynuację nawiązanej współpracy w sprawniejszy sposób. W przypadku zrealizowanych projektów partnerskich, gdzie efektem było wypracowanie konkretnych rozwiązań kontynuacja współpracy może pozwolić na monitorowanie przebiegu  i ewaluowanie ścieżki oraz ewentualnie modyfikację zastosowania wypracowanego rezultatu  i w efekcie jego udoskonalenie, co wniesie znaczną wartość dodaną. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.

5.1.3  Projekt skierowany jest do co najmniej dwóch z następujących grup docelowych, przy założeniu, że jeden uczestnik może przynależeć jednocześnie do kilku z wymienionych poniżej grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 45+,
 • osoby w wieku 15-24,

oraz w ramach projektu zastosowano wsparcie adekwatne do potrzeb tych grup  (15 punktów)(stosuje się do typów operacji nr 1-3).

Uzasadnienie:
Wskazanie w katalogu kryterium powyższych grup docelowych odpowiada grupom zidentyfikowanym w województwie śląskim, jako grupy w szczególnej sytuacji. Dodatkowo powyższe wskazanie zapewni, iż udział przedstawicieli tych grupy nie jest przypadkowy, zaś objęcie zindywidualizowanym wsparciem pozwala racjonalnie zaplanować ścieżkę wsparcia grup docelowych. Zaangażowanie uczestników w opracowanie formuły wsparcia jest zgodne z zasadą empowerment wykorzystywaną w projektach w ramach PIW EQUAL. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku
.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A. Karty oceny merytorycznej, otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu
- do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku  z kryteriami wyboru projektów, podanymi przez IOK w niniejszej dokumentacji konkursowej, uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO KL, a także procedurami regulującymi proces oceny wniosków.

Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające a identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramach którego został złożony. Nieodniesienie się Wnioskodawcy do wszystkich negatywnie ocenionych części wniosku skutkuje pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia. Do protestu można dołączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Jednocześnie należy pamiętać, iż protest nie może służyć uzupełnieniu treści wniosku i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagę przez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę.

W celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Programem opracowała pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskodawców - tj. wzór protestu/odwołania oraz instrukcję sporządzania protestu/odwołania. Są one dostępne na stronie internetowej IP PO KL pod adresem : www.efs.slaskie.pl (w zakładce Szybki dostęp).

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.

6.4  Zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju od negatywnego wyniku procedury odwoławczej , tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkich środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, a także od pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia* wnioskodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl
Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Tel. (32) 774 01 93 lub w godzinach: 08.00-10.00; 12.00-15.00 tel. (32) 774 04 66,
e-mail:efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego