Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 1/POKL/7.2.1/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-07-29

Konkurs - Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.1/2011

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 
 3. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach typu operacji nr 1 upoważnione są zarówno podmioty, które już utworzyły Centra Integracji Społecznej i realizują swoje cele statutowe, jak również podmioty, które w momencie składania wniosku o dofinansowanie otrzymały pozytywną decyzje administracyjną o nadaniu statutu CIS, ale nie rozpoczęły jeszcze realizacji swoich celów statutowych. Do ubiegania się o dofinansowanie upoważnione  są również podmioty, które są w trakcie tworzenia CIS, ale w momencie składania wniosku  o dofinansowanie projektu nie otrzymały jeszcze pozytywnej decyzji  administracyjnej  o nadaniu statutu CIS. Wnioskodawca, w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu zobowiązany jest do dostarczenia w postaci załącznika aktualną decyzję o nadaniu statutu CIS wydaną przez organ upoważniony do wydania w/w decyzji, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm) z dnia 13 czerwca 2003 r.).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 29 lipca 2011r. do dnia 30 września 2011r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)

lub

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.


Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/2011 w ramach Poddziałania 7.2.1  „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować podmioty, które spełniają kryteria określone  w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 1. Osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową  na podstawie przepisów odrębnych),
 2. Podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240).

 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna  jest kwota  4 506 015,89 zł. (Wartość alokacji w walucie euro*: 1 126 870,2053€)

Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł. (stosuje się do typów operacji nr 2-3);
1 000 000,00 zł. (stosuje się do typów operacji nr 1);

*    Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Priorytetu VII PO KL  w miesiącu ogłoszenia konkursu tj. w lipcu br. może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO, tj. kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia dostępnych środków.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku  nr  1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego  PO Kapitał Ludzki  z  dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 487/26/IV/2011 z dnia 3 marca 2011 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową;
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".
Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

a)    w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym
w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
b)    brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu
z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu;
c)    nie dokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie czego skutkiem jest pojawienie się informacji o wydruku próbnym w górnej części pierwszej strony wniosku, oraz wniosku utworzonego przy użyciu 6.4.6.14. Edytor.
d)    Brak wskazania, lub błędne wskazanie w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie rocznego obrotu projektodawcy i partnerów(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku, oraz informacji zawartych w punktach  od a. do d.,  skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  od daty otrzymania pisma.

W przypadku projektów przewidzianych do realizacji  w partnerstwie krajowym termin ten wynosi do 10 dni.  Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości uzupełnienia lub poprawy.

2.  Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.  W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące i nie przekracza 36 miesięcy,  a wskaźnik efektywności zatrudnienia uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).
W związku z przypadającym w 2015 roku zakończeniem okresu kwalifikowalności wydatków dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca zaleca skonstruowanie wniosku w taki sposób aby zakończenie okresu realizacji projektu przypadło najpóźniej na dzień 31 grudnia 2014. Skonstruowanie wniosku według w/w zalecenia umożliwi poprawne rozliczenie projektu.
2.1.2 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.3 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego  (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.4 Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. (stosuje się do typu operacji nr 1);
2.1.5 Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (na podstawie rejestru wpływu wniosków do IOK i Krajowego Systemu Informatycznego) (stosuje się do typów operacji nr 1-3);
2.1.6 Grupę docelową w projekcie w 100% stanowią osoby niepełnosprawne - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 2-3).

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać  „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej  i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać  „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów  są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów  w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą   się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

-   jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wybory grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanych wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badań/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu;

-    beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowania w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

-    finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);
 • kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie  co najmniej  60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej  w wysokości 40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych tj.:
5.1.1 Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej oraz jest realizowany na terenie powiatu/gminy, na terenie których nie istnieją KIS, ZAZ lub CIS. (15 punktów)  (stosuje się do typów operacji nr 1);
5.1.2 Projekt uwzględniana w ramach cross-financingu dostosowanie budynków  i pomieszczeń, w których odbywają się formy wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych lub uwzględnia doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym objęciu wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 20% uczestników projektu (15 punktów) (wskaźnik uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie dotyczy tylko projektów realizowanych  w ramach typu operacji nr 1)
5.1.3 W projekcie zastosowano model/modele wsparcia grup docelowych wskazanych w katalogu zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL z uwzględnieniem specyfiki i wymagań grupy docelowej  (10 punktów)(stosuje się do typów operacji nr 1-3).

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 punktów.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli  w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą  w dokumentacji konkursowej);
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu  do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu  do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy,  a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony.

Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się  na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana  za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,   w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.
6.3  Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu
20 grudnia 2008 r.
6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją  w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji  o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje  w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice.
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godzinach: 07.30-15.30; (32) 774 04 65, efs@slaskie.pl

 

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego