Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / III Edycja / Informacje o projekcie

2011-09-19

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja

15 września br. rusza nabór wniosków do III edycji projektu systemowego

Krótko o projekcie...
Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorządu Województwa  Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium ?
Stypendium w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który  łącznie spełnia następujące warunki:

 - kryteria obowiązkowe:

  • uczęszcza do  szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na  terenie województwa śląskiego,
  • stale zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
  • średnia ocen za poprzedni rok szkolny z przedmiotów kierunkowych wynosi co najmniej 5,00,
  • średnia ocen za poprzedni rok szkolny ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,40,
  • średni miesięczny dochód netto w rodzinie uczennicy/ucznia za 2010 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł,

oraz jedno z kryteriów dodatkowych:

  • w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2011/2012 uczennica/uczeń  uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia,organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.),
  • co najmniej 37 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 42 punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego  na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium ?
Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie od 15 września do  31 października 2011r.:

  • w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  ul. Ligonia 46, 
  • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 
  • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7

lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są TUTAJ

Wniosek złożony. I co dalej ?
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych dokona oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia brakujących informacji. Wnioski ocenione pozytywnie podlegają ocenie merytorycznej czego wynikiem będzie utworzenie dwóch list rankingowych stypendystów (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych).

Jestem na liście rankingowej. I co dalej ?
Kolejnym etapem jest zawieranie umów stypendialnych, wypłata środków finansowych stypendystom oraz sporządzenie, przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego, sprawozdania na koniec roku szkolnego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU). Zasady  uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo opisane w obowiązującym Regulaminie.

Na co mogę przeznaczyć stypendium ?

Stypendium powinno być wydatkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczennicy/ucznia określonymi w IPREU. Będą to przede wszystkim wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji celów edukacyjnych.

Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego