Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/9.1.2/PN/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-09-23

Konkurs - wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 9.1.2

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/9.1.2/PN/2011

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów  z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Poddziałania 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno -psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);
 • programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych;
 • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Uwaga!
W ramach przedmiotowego konkursu dopuszcza się jedynie możliwość realizowania wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym.

Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej to projekt, który koncentruje się na działaniach współpracy ponadnarodowej - cel główny i cele szczegółowe wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej powinny się odnosić do współpracy ponadnarodowej i powinny być możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki współpracy z partnerem/partnerami ponadnarodowymi będącymi sygnatariuszami umowy o współpracy ponadnarodowej.

Realizowany w ramach takiego projektu proces wymiany wiedzy, doświadczenia  i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wnosi rzeczywistą wartość dodaną. Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej zakłada realizację działań we współpracy ponadnarodowej od początku realizacji projektu (formułowania założeń projektu), tj. już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt z komponentem ponadnarodowym, to projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe wskazują na możliwość ich osiągnięcia wyłącznie w wyniku współpracy ponadnarodowej.

Realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną - wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych - którą można osiągnąć jedynie przy ich udziale.

Projekt z komponentem ponadnarodowym:

 • zakłada realizację komponentu ponadnarodowego od początku realizacji projektu (formułowania założeń projektu), tj. komponent jest zaplanowany już na etapie opracowania wniosku  o dofinansowanie projektu.

Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy:

 • Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań
 • Prowadzenie badań i analiz;
 • Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów;
 • Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju;
 • Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne;
 • Wypracowanie nowych rozwiązań.Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 23 września 2011r. do dnia 25 listopada 2011r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.1.2/PN/2011 w ramach Poddziałania 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  10 000 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł. poziom dofinansowania wynosi 100%.

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na negocjacje - 500 000,00 PLN
oraz  5% na procedurę odwoławczą - 500 000,00 PLN. Wartość alokacji w walucie euro*: 2 405 060,25 €

* kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu.

Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Działania 9.1 PO KL  w miesiącu ogłoszenia konkursu tj. we wrześniu br. może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO, tj. kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia dostępnych środków.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację Działania 9.1 na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego  PO Kapitał Ludzki  z  dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2062/68/IV/2011 z dnia  4 sierpnia 2011 roku.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona  w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • ­wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów krajowych (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

 1. w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego); 
 2. brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu  z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu; 
 3. nie dokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie czego skutkiem jest pojawienie się informacji o wydruku próbnym w górnej części pierwszej strony wniosku, oraz wniosku utworzonego przy użyciu 6.4.6.16. Edytor. 
 4. brak wskazania, lub błędne wskazanie w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie rocznego obrotu projektodawcy i partnerów(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku, oraz informacji zawartych w punktach  od a. do d.,  skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  od daty otrzymania pisma.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców  i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.  W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
2.1.1 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, w tym minimalny okres realizacji komponentu ponadnarodowego wynosi  co najmniej 6 miesięcy - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;
2.1.2 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;
2.1.3 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;
2.1.4 Projekt zakłada kompleksowość rozwiązań - zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowalnych, w tym następujące formy:

 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań;
 • doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne;
 • przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów nie mogą występować samodzielnie w ramach realizowanego projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej;

2.1.5 Komponent ponadnarodowy stanowi maksymalnie 40% wartości projektu  - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;
2.1.6 Maksymalna liczba partnerów zagranicznych wynosi 3 (Lider + 3 partnerów) - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;
2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej  i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów  w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny,  tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:
- jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wybory grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanych wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badań/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia  do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu;

- beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowania w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

- finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);
 • kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych:

5.1.1. Projekt  zapewnia wdrażanie i upowszechnianie rezultatów wypracowanych w ramach współpracy ponadnarodowej lub zaadaptowanych od partnera zagranicznego. (Waga punktowa 20)
5.1.2.  Projekt zakłada kontynuację współpracy z dotychczasowym partnerem  w zakresie spójnym z celami realizowanego  projektu. (Waga punktowa 10)

6. Procedura odwoławcza

Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie  z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony  ze względu na nie spełnienie kryteriów ujętych w części „A" Karty oceny merytorycznej;
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji,  o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także  w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.
6.3 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są  w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r.  w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.
6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść   skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek  o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 464 oraz 466, 40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl
Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64/
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godz. 7:30-15:30 (32) 774 04 61, (32)77 40 466 efs@slasie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego