Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/7.2.1/IN/2011 / Ogłoszenie o konkursie

2011-11-30

Konkurs - projekty innowacyjne testujące

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.1/IN/2011

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Promocja Integracji Społecznej.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, do których mają zastosowanie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL z dnia 1 kwietnia 2009r., wpisujących się w jeden z poniższych tematów:

 1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
 2. Zwalczanie dyskryminacji,  w  szczególności  ze  względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

Projekty składane w ramach powyższego tematu powinny testować i upowszechniać nowe rozwiązania podnoszące poziom innowacyjności w obszarze integracji społecznej  poprzez realizację projektów innowacyjnych - testujących, które są zgodne z celami Priorytetu VII PO KL.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach od  7.30 do 15.30 w dniach od 30 listopada 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • Być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/IN/2011 w ramach tematu: „.....należy wpisać jeden z poniższych tematów......"
 1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
 2. Zwalczanie dyskryminacji,  w  szczególności  ze  względu na płeć, wiek, niepełnosprawność;
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu (zaleca się aby przed tytułem projektu innowacyjnego dodać symbol PI, natomiast w przypadku projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym symbol PI-PWP);
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową  na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu
dostępna jest kwota 5 000 000,00 zł,
Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł,
poziom dofinansowania wynosi 100%.

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na negocjacje - 250 000,00 PLN oraz 5% na procedurę odwoławczą -  250 000,00 PLN

Wartość alokacji w walucie euro*: 1 202 530,12 €

* kurs według Europejskiego Banku Centralnego z 30 sierpnia 2011r., zamrożony zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów/ obowiązujący również w listopadzie zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów.

Kwota, którą dysponuje IOK na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VII PO KL w miesiącu ogłoszenia konkursu tj. w listopadzie br. może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów,  w wyniku zmiany kursu EURO,  tj. kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje  się wyliczenia dostępnych środków.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację Priorytetu VII na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r.  w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne
1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową; 
 • wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych  instrumentów finansowych;
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami punktu 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

 1. w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 2. brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu   z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu; 
 3. nie dokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie czego skutkiem jest pojawienie się informacji o wydruku próbnym w górnej części pierwszej strony wniosku, oraz wniosku utworzonego przy użyciu 6.4.. 
 4. brak wskazania, lub błędne wskazanie w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie rocznego obrotu projektodawcy i partnerów(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku, oraz informacji zawartych w punktach   od 1 do 4,  skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym,  w terminie 5 dni  lub 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji
w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości uzupełnienia lub poprawy.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców  i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć  np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
2.2 Okres realizacji projektu nie przekracza  36  miesięcy. Weryfikacja na etapie oceny formalnej.
2.3 Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN. Weryfikacja na etapie oceny formalnej.
2.4 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Weryfikacja na etapie oceny merytorycznej.
2.6 Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider  + 3 partnerów) - dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym. Weryfikacja na etapie oceny formalnej.
2.7 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia-nie spełnia".
2.8 Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej i/lub merytorycznej, bez możliwości ich korekty i uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • brak możliwości finansowania projektu w ramach innych typów operacji PO KL,
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.2 Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne

 - Potrzeba realizacji proponowanych działań oraz ich związków z potrzebami polityki

 • Analiza wskazanych problemów z wykorzystaniem wyników wcześniej prowadzonych badań /projektów i identyfikacją przyczyn zaobserwowanych problemów.
 • Określenie kluczowych grup / sektorów wspieranych w ramach projektu oraz ich potrzeb.
 • Wskazanie działań służących eliminacji zidentyfikowanych problemów.
 • Adekwatność doboru działań w stosunku do zidentyfikowanych problemów i grup docelowych.
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji proponowanych działań, w tym zmiany w podejściu
 • Zaangażowanie grup docelowych testowanego produktu w opracowanie koncepcji  i realizację projektu.

 - Cele projektu

 • Wskazanie celu głównego oraz celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu oraz opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu VIII.
 • Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwość pomiaru.
 • Opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań.
 • Zdefiniowanie tego co stanowić będzie o sukcesie działań upowszechniających i włączających w politykę.
 • Działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu.

 - Innowacyjność

 • Opis proponowanego rozwiązania na tle istniejącej praktyki - wskazanie na różnice zastosowanego podejścia w odniesieniu do obecnych rozwiązań.
 • Określenie barier niepozwalających na zastosowanie proponowanego podejścia w ramach standardowych form wsparcia.
 • Opis finalnego produktu.
 • Zgodność z Tematem dla projektów innowacyjnych.
 • Wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki.
 • Wskazanie przewagi nowego produktu nad dotychczasową praktyką w kontekście relacji nakład/rezultat.
 • Wymiar innowacyjności produktu zgodnie z definicją podejścia innowacyjnego zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

 - Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming)

 • Identyfikacja produktów planowanych do upowszechnienia i włączania do polityki.
 • Potencjał produktów dla potrzeb upowszechniania i włączania do polityki (możliwości włączenia do szerszej praktyki i głównego nurtu polityki, a także zastosowania przez inne  podmioty).
 • Strategia upowszechniania i włączania do polityki - wskazanie celów do osiągnięcia  mi koniecznych zasobów do ich realizacji, adresatów, działań oraz metod upowszechniania  i włączenia do polityki.
 • Uwzględnienie upowszechniania i włączania do polityki na wszystkich wymaganych etapach wdrażania projektu.

 - Potencjał beneficjenta \ zarządzanie projektem

 • Wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym kadrowy, badawczy i finansowy), w szczególności w kontekście upowszechniania i włączania do polityki.
 • Uzasadnienie wyboru partnerów i innych podmiotów (jeśli dotyczy).
 • Rola partnerów i innych podmiotów (jeśli dotyczy).
 • Sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • Racjonalność harmonogramu działań.
 • Identyfikacja ryzyka i sposoby jego zmniejszania.

 - Finansowanie projektu

 • Niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów.
 • Efektywność wydatków (relacja nakład/rezultat - odnosząca się do pojedynczych działań  w ramach realizowanego projektu).
 • Kwalifikowalność wydatków.
 • Zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.
 • Prawidłowość sporządzenia budżetu.

4.3 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie czterech kryteriów strategicznych.
5.1.1 Projekt realizowany w partnerstwie ponadnarodowym, z uwzględnieniem co najmniej dwóch form  działań kwalifikowalnych w ramach współpracy ponadnarodowej,  z zastrzeżeniem, iż następujące formy:

 • Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań,
 • Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,  
 • Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów,

nie mogą być realizowane  jako wyłączne formy działań kwalifikowalnych w ramach współpracy ponadnarodowej oraz komponent ponadnarodowy w projekcie innowacyjnym stanowi max. 40% wartości projektu. (waga 15 pkt)
Stosuje się do Tematu 1 i 2!

5.1.2 Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym. (waga 10 pkt)
Stosuje się do Tematu 1 i 2!

5.1.3 Projekt zakłada wypracowywanie metod, mechanizmów i narzędzi służących zapobieganiu marginalizacji oraz aktywizacji i wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (waga 15 pkt)
Stosuje się do Tematu nr 1!

5.6 Kryteria zostaną zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.
5.7 Ocena wniosku na podstawie kryterium strategicznego będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Dodatkowa liczba punktów do uzyskania  w ramach Tematu 1 wynosi 40 pkt. natomiast w ramach Tematu 2 wynosi 25 pkt. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 pkt. w ramach Tematu 1 lub 125 pkt. w ramach Tematu 2.

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli  w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,  a w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej);
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy,  a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,   w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.
6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją  w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 465, 40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godz. 07.30 - 15.30 (32) 774 04 65,
efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego