Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.1.4 / Projekty 2011-2012 / Informacje o projekcie

2012-02-14

Informacja o projekcie w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL, realizowanym w latach 2011-2012

 

ATRAKCYJNOŚĆ REGIONALNEGO RYNKU PRACY - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych

 

Cel główny projektu: dostarczenie wiedzy w poniższych obszarach:

I.Działania aktywizujące osoby w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy.

W ramach tego obszaru zostaną określone pożądane zmiany na regionalnym rynku pracy w kontekście wybranych grup osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotnych do 25 roku życia, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych osób w starszym wieku (45+, 50+), bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko, bezrobotnych niepełnosprawnych). Analizie zostaną poddane działania oraz efekty wsparcia udzielanego zarówno w ramach EFS oraz finansowanego z innych źródeł, a także mechanizmy pobudzające aktywność zawodową wybranych grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza kobiet). Analiza ta ma posłużyć ukierunkowaniu przyszłych interwencji z funduszy unijnych w taki sposób, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do tworzenia lepszych warunków zatrudnienia dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

II.Przystosowanie ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim.

Analizie zostaną poddane kierunki szkoleń pod kątem dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy. Zweryfikowana zostanie jakość działań szkoleniowych podejmowanych do tej pory w woj. śląskim i dokonana ocena ich efektywności i skuteczności. Pozwoli to na sformułowanie rekomendacji wskazujących działania, jakie należy podjąć w celu przystosowania ofert szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb ich uczestników. Zostaną wskazane działania, które przyczynią się do skuteczniejszej koncentracji środków w kolejnej perspektywie finansowej 2014+.

 

III.Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim.

W ramach obszaru zostanie dokonana analiza i ocena dotychczasowego wsparcia mającego na celu powstawanie nowych przedsiębiorstw, a także określenie motywów i barier podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet prowadzących własną działalność). Wskazane zostaną instrumenty zwiększające skuteczność wsparcia przedsiębiorców z terenu woj. śląskiego oraz grupy, do których powinna być kierowana pomoc w kolejnej perspektywie finansowej.

 

Realizacja projektu

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań obejmujących wskazane obszary problemowe, w celu zgromadzenia o nich szerokiej wiedzy, a następnie wskazania odpowiednich mechanizmów naprawczych. Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, składający się z pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ. Zespół projektowy będzie odpowiedzialny m.in. za zlecenie przeprowadzenia badań, bieżący monitoring oraz promocję projektu. Wykonanie badań zostanie zlecone zewnętrznym wykonawcom zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych.

 

Wyniki badań

Wyniki badań w postaci raportów zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu, a także zostaną opublikowane w postaci książkowej. Ponadto, w celu przedstawienia wyników badań oraz podsumowania realizacji projektu, zostanie zorganizowana konferencja. Zostaną na nią zaproszeni beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PO KL w woj. śląskim, a także przedstawiciele instytucji kształtujących sytuację na regionalnym rynku pracy (przedsiębiorcy, WUP, PUP-y, instytucje szkoleniowe). Wyniki badań posłużą instytucjom rynku pracy oraz przedsiębiorcom, a także stanowić będą cenne źródło informacji podczas przygotowywania programów / zintegrowanego programu w kolejnej perspektywie finansowej 2014+. Zrealizowane badania pozwolą instytucjom zarządzającym na określenie priorytetowych działań w obszarze rynku pracy i na właściwe koncentrowanie środków. Przydatność wyników badań zostanie również oceniona poprzez ankietę skierowaną do odbiorców rekomendacji. Ankieta zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji wszystkich badań.

 

Okres realizacji projektu: grudzień 2011 - grudzień 2012.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego