Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2012-04-30

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym udostępnione przez Instytucję Pośredniczącą

W związku z trwającym procesem podpisywania umów w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą w województwie śląskim, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udostępnia Beneficjentom do pobrania załączniki stanowiące integralną część Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 • załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 • załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 • załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego,
 • załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika,
 • załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 • załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 • załącznik nr 9: Uszczegółowienie wnioskowanej transzy dofinansowania,
 • załącznik nr 10: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzanych w ramach Projektu form wsparcia,
 • załącznik nr 11: Wzór Uszczegółowienia rozliczanej transzy/ transz dofinansowania,
 • załącznik nr 13: Wzór Rozliczenia kasowego,
 • załącznik nr 14: Wzór Informacji o odsetkach narosłych na rachunku bankowym Beneficjenta,
 • załącznik nr 15: Wzór Oświadczenia Beneficjenta  w sprawie przepływów finansowych na rachunku projektu,
 • załącznik nr 16 do umowy o dofinansowanie projektu zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem: Oświadczenie Beneficjenta w sprawie zmniejszenia wartości projektu,
 • załącznik nr 17 a: Oświadczenie o niekaralności Beneficjenta,
 • załącznik nr 17 b: Oświadczenie o niekaralności partnera projektu,
 • załącznik nr 18 do umowy ramowej projektu systemowego zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem systemowym, którego realizacja rozpoczyna się w 2012 roku: Oświadczenie Beneficjenta w sprawie zmniejszenia wartości projektu

Załącznik nr 1 stanowi Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z jego załącznikami, złożony w odpowiedzi na konkurs i zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Załącznik nr 12 w przypadku projektów partnerskich stanowi Umowa/porozumienie partnerskie.

 

Dokumenty: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie zamówień publicznych związane z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków funduszy UE" oraz „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS" nie stanowią już załączników do umowy o dofinansowanie projektu, lecz zostały włączone do treści Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok jako załącznik nr 10 oraz nr 11 i należy się z nimi zapoznać zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego