Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.2 / 1/POKL/7.2.2/2012 / Ogłoszenie o konkursie

2012-04-30

Konkurs - Poddziałanie 7.2.2

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.2/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:


1.    Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu
w sposób komplementarny i łączny (1):
- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
- promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

2.    Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów (2):
- wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej
- przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 tys. zł na:
o    założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne
o    osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej
o    osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
- wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków

3.    Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych (3).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 30 kwietnia 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).
pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.


Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:
- być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.2.2/2012 w ramach Poddziałania 7.2.2  „Wsparcie ekonomii społecznej";
- zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
- zawierać tytuł projektu;
- zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:
1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową   na podstawie przepisów odrębnych),
2) podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  18 000 000,00 PLN
W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza
5% wartości alokacji na negocjacje -900 000,00 PLN
oraz
5% na procedurę odwoławczą - 900 000,00 PLN
Wartość alokacji w walucie euro*: 4 325 675,28 €)
* kurs według Europejskiego Banku Centralnego z marca 2012 roku
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wynosi 100,00 %.


Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o wydzieleniu puli środków alokacji na realizację projektów w poszczególnych subregionach. Wyznaczona kwota została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że:
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie północnym wynosi 4 mln PLN
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie południowym wynosi 4 mln PLN
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie zachodnim wynosi 4 mln PLN
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie centralnym wynosi 6 mln PLN
W ramach powyższej alokacji do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt na jeden subregion.

W ramach konkursu utworzone zostaną 4 listy rankingowe. Każda lista będzie obejmować projekty skierowane do poszczególnych subregionów.

Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Działania 7.2 PO KL w miesiącu ogłoszenia konkursu tj. w kwietniu br. może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO.


Kwota dostępnych środków w ramach Działania 7.2, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów, jest wyliczana zgodnie z metodologią uregulowaną w treści Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z przedmiotową metodologią, do wyliczenia dostępnych środków stosowany jest kurs EURO według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia dostępnych środków, o ile, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów nie określi inaczej.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację Działania 7.2 na podstawie ww. Porozumienia.

Przewidywane wskaźniki, planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, odpowiadające zakresowi wsparcia:

·    Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (dotyczy wszystkich typów operacji)

·    Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (dotyczy typów operacji nr 1 i 3)

·    Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS (dotyczy typu operacji nr 2)

·    Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/k/m) (dotyczy wszystkich typów operacji)


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w: Załączniku nr 1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego  PO Kapitał Ludzki  z  dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki  ,  Uchwale nr 88 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006

 oraz

Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu  regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 358/123/IV/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona
w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.    Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:
­    - wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
­    - wniosek złożono we właściwej instytucji;
­    - wniosek wypełniono w języku polskim;
­    - wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową;
­    - wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
­    - roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.5 PO KL)
­    - wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
­    - wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
­    - okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".
Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

1.    w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
2.    brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu   
z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu;
3.    niedokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie w GWA, czego skutkiem jest pojawienie się stosownej informacji w górnej części pierwszej strony wniosku.
4.    brak wskazania, lub błędne wskazanie w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).

 
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku, oraz informacji zawartych w punktach od 1. do 4., skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  lub 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

2.    Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1.     Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie subregionu województwa śląskiego, który zostanie objęty projektem, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Za właściwy podział województwa śląskiego na subregiony przyjmuje się podział wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020 - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3)

Przez subregiony rozumieć należy następujące cztery obszary polityki rozwoju, które zostały wydzielone z obszaru Województwa Śląskiego w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego:

1)    Subregion centralny (środkowy) - obejmujący 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (tj. będziński, bieruńsko - lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański);
2)    Subregion północny - obejmujący miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat myszkowski;
3)    Subregion zachodni - obejmujący 3 miasta na prawach powiatu (Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory), 3 powiaty (raciborski, rybnicki, wodzisławski), 19 gmin (Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy);
4)    Subregion południowy - obejmujący miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki.

2.1.2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru subregionu województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze danego subregionu województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze danego subregionu województwa śląskiego) Za właściwy podział województwa śląskiego na subregiony przyjmuje się podział wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020. - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.3. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.4. Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.5 Projektodawca zapewnia funkcjonowanie OWES po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy okresowi realizacji projektu. Jednocześnie, wsparcie udzielane po zakończeniu realizacji projektu powinno obejmować co najmniej dwie formy wskazane w typie operacji nr 1, a promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej może być realizowana wyłącznie jako wsparcie towarzyszące - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.6 Projekt zakłada powstanie ośrodka wsparcia otoczenia ekonomii społecznej (OWES), który obejmie zakresem swoich działań teren jednego z czterech subregionów województwa śląskiego, tj. subregionu północnego, południowego, zachodniego lub centralnego albo zakłada kontynuację działań przez istniejące instytucje otoczenia ekonomii społecznej jako OWES, która w ramach projektu zapewni realizację usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej na terenie jednego z czterech ww. subregionów województwa śląskiego. Za właściwy podział na subregiony przyjmuje się podział wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020 - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.7 Projekt przewiduje realizację wszystkich typów operacji wskazanych w Poddziałaniu 7.2.2 - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.8 Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. OWES zapewnia kadrę realizującą wsparcie na rzecz podmiotów ekonomii społecznej posiadającą udokumentowane doświadczenie we wspieraniu podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej lub we wspieraniu działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3)

2.1.9 Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu, że prowadzony przez niego OWES będzie wdrażał standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji wypełnienia standardów - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);2.1.10 Projektodawca zapewnia w ramach prowadzonego wsparcia w projekcie realizację działań prowadzących do opracowania stabilnych i trwałych systemów finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym dla OWES oraz spółdzielni socjalnych wspieranych lub utworzonych w ramach projektu. Efektem powyższym działań są np., strategie fundraisingowe dedykowane konkretnym podmiotom, strategie marketingowe - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3);

2.1.11 Projekt przewiduje wsparcie w postaci doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie pozyskiwania przez te podmioty zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach Działania 1.4 PO KL - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (stosuje się do typów operacji nr 1-3).

2.1    Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3.    Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
- zgodność z prawodawstwem krajowym,

- zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL,

- W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
a.    całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
b.    projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

4.    Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:
 -   jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wyboru grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu ( w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu.

-    beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);


-    finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);
 • kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • prawidłowość sporządzania budżetu.


4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5.    Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,
co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej
w wysokości maksymalnie 40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch  kryteriów strategicznych:

5.1.1. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie dla uczestnika projektu i wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika (stosuje się do typu operacji nr 2);

Waga punktowa 20


5.1.2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie:
­    - organizacji pozarządowej, jako projektodawcy (lidera), która w okresie realizacji projektu posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie realizacji projektu
oraz
­    - jako partnera projektu - jednostki/-ek samorządu terytorialnego subregionu lub ich jednostki/-ek organizacyjnych, na których terenie realizowany jest projekt
(stosuje się do typów operacji nr 1-3)

Waga punktowa 20


Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 punktów.6.    Procedura odwoławcza

6.1    Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej

- nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części „A" Karty Oceny Merytorycznej;

- otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską.
W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3  Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.

6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 366, 40-029 Katowice.
oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godz. 07.30-15.30 (32) 774 03 66, efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego