Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 1/POKL/7.2.1/2012 / Ogłoszenie o konkursie

2012-08-22

Konkurs - Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.2.1/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1.
 3. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
 4. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.
 5. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
 6. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).
 7. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w  tym w powrocie na rynek pracy.
 8. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie.
 9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
 11. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od  7.30 do 15.30
w dniach od 22 sierpnia 2012 r. do dnia 28 września 2012 r.

osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 18 000 000,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na negocjacje - 900 000,00  PLN
oraz 5% na procedurę odwoławczą - 900 000,00 PLN
Wartość alokacji w walucie euro: 4 368 189,87 €*

Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 97 %. Projektodawca zapewnia 3% wkładu własnego.

*kurs według Europejskiego Banku Centralnego z lipca 2012 roku.

Kwota dostępnych środków w ramach Działania 7.2, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów, jest wyliczana zgodnie z metodologią uregulowaną w treści Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z przedmiotową metodologią, do wyliczenia dostępnych środków stosowany jest kurs EURO według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia dostępnych środków, o ile, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów nie określi inaczej.
Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację Działania 7.2 na podstawie ww. Porozumienia.

 

Przewidywane wskaźniki, planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, odpowiadające zakresowi wsparcia:

 • Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie
 • Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/kobiet/mężczyzn).

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w: Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Uchwale nr 88 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006

oraz

Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 358/123/IV/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1.Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową;
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.5 PO KL) [przypis nr 1]
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

 • w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 • brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu;[przypis nr 2]
 • niedokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie wypełnionego w GWA-E, czego skutkiem jest pojawienie się stosownej informacji w górnej części pierwszej strony wniosku.
 • brak wskazania, lub błędne wskazanie w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera);

a także wskazanych uchybień formalnych nie powodujących zmiany sumy kontrolnej:

 • brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej;
 • podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt 2.6 wniosku;
 • niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz wersji elektronicznej (plik XML);
 • niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML);
 • inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej;
 • typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej;
 • brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku, oraz informacji zawartych w punktach od 1. do 4., skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni lub 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1 Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępniania pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typów operacji nr 1-11);

2.1.2 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych które pracują lub uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typów operacji nr 1-11);

2.1.3 Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. (stosuje się do typów operacji nr 1-11);

2.1.4 Wskaźnik efektywności zatrudnienia uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na łączny okres co najmniej 3 miesięcy, w oparciu o stosunek pracy, lub stosunek cywilno-prawny lub samozatrudnienie (w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia zakłada się, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony w ramach subsydiowanego zatrudnienia w okresie realizacji projektu będzie kontynuował pracę po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia, osoby te wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projektu) - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typów operacji nr 3 - 8, 10);

2.1.5 Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. (stosuje się do typów operacji nr 1-11);

2.1.6 Typy operacji:
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
są realizowane łącznie z co najmniej jednym (innym niż wskazane powyżej) dodatkowym typem operacji, przewidzianym do realizacji w Poddziałaniu 7.2.1. kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typów operacji nr 3-11);

2.1.7 W przypadku gdy projekt przewiduje realizację kursów i szkoleń umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych projektodawca zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typu operacji nr 3);

2.1.8 W przypadku gdy projekt przewiduje realizację staży lub subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, okres trwania każdej z form wsparcia powinien wynosić minimum 6 miesięcy - kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. (stosuje się do typu operacji nr 4)

2.1.9 Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 3% wartości projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. (stosuje się do typów operacji 1-11)

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, wskazanych w punkcie 2.1, będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia (za wyjątkiem pkt. 2.1.9).

 

3.Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL,
 • w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
  • całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
  • projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów.

 

4.Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wyboru grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu ( w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu.

- beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

- finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);
 • kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • prawidłowość sporządzania budżetu

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.


5.Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości maksymalnie 40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie czterech kryteriów strategicznych:

 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby:
  - w wieku 15-27 lat
  albo
  - które ukończyły 45 rok życia
  (stosuje się do typów projektów nr 1-11)
  Waga punktowa: 15

 2. Projekt skierowany jest w całości do mieszkańców lub podmiotów z terenów o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyższym niż średnia określona dla Województwa Śląskiego.
  (stosuje się do typów projektów nr 1-11)
  Waga punktowa: 10

 3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 60% stanowić będą osoby bezdomne.
  (stosuje się do typów projektów nr 3-9, 11)
  Waga punktowa: 10

 4. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 70% stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie (zgodnie z definicją GUS, TERYT) w województwie śląskim.
  (stosuje się do typów projektów nr 1-11)
  Waga punktowa: 5

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 140 punktów.

 

6. Procedura odwoławcza

6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, czyli w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części „A" Karty Oceny Merytorycznej;
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest w Instytucji Organizującej Konkurs (w odniesieniu do powyższego konkursu - do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, ramach którego został złożony. Do protestu można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą i mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Protest musi zostać złożony w formie pisemnej i nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu wyłącznie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest. Przesłanie protestu tylko przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia.

6.3 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu oraz odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po dniu 20 grudnia 2008 r.

6.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23 pok. 366,
40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych
jest dostępny na stronie internetowej
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 774 01 93 lub w godz. 07.30-15.30 (32) 774 03 66,
efs@slaskie.pl

 

Przypisy:
1. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali projektodawca i partnerzy w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu ,w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.
2. IOK wprowadziło podpunkt zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego