Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2012-11-14

Ważna informacja dotycząca umów zawartych przed 1 stycznia 2012r.

Zwrot niewykorzystanych środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu, po terminie określonym w umowie o dofinansowanie

Instytucja Pośrednicząca, w oparciu o otrzymaną w dniu 9 listopada 2012 r. interpretację, przedstawia stanowisko w sprawie naliczania odsetek z tytułu dokonania przez beneficjenta nieterminowego zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania przy końcowym rozliczeniu projektu, w oparciu o zapisy umów o dofinansowanie projektów w ramach POKL zawartych przed 1 stycznia 2012 r.

W obowiązującym przed 1 stycznia 2012 r. wzorze umowy o dofinansowanie projektu widnieje następujący zapis: Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie od kwoty niewykorzystanej części dofinansowania naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Jednocześnie w w/w umowach w zamieszczono również zapis: W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej (...) oraz właściwych aktów prawa krajowego w szczególności (...) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

W świetle powyższego IP informuje, że w przypadku zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu po terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu tj. po 30-stym dniu kalendarzowym od dnia zakończenia okresu realizacji projektu), odsetki naliczane są na podstawie art.207 ufp:

  • od dnia przekazania środków,
  • do dnia zwrotu,
  • z zastosowaniem Ordynacji podatkowej (DZ. U. z 2005r Nr 165, poz.1373, z późn. zm.).

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego