Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2013-02-21

Przekazywanie zaliczek przez beneficjentów PO KL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi.

Informacja Instytucji Zarządzającej.

W przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi, nie ma zasadności przekazywania 100% dofinansowania jedną transzą po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Wysokość przekazywanych transz powinna być zgodna z zapotrzebowaniem beneficjenta na te środki (wysokością planowanych wydatków) oraz odpowiadać specyfice rozliczania wydatków (stawka jednostkowa jest rozliczana dopiero po wykonaniu danej usługi). Należy pamiętać, że w projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi uwzględniane są też inne wydatki, tj. wydatki rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów oraz że stawki jednostkowe można rozliczać na bieżąco, np. po przeszkoleniu danej grupy uczestników (z rozliczeniem nie trzeba czekać na przeszkolenie wszystkich uczestników wykazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. na osiągnięcie 100 % zakładanego wskaźnika). Należy mieć jednocześnie na uwadze, że zaliczki powinny być przekazywane w sposób umożliwiający beneficjentowi realizację projektu bez zbędnego narażania go na odsetki wynikające z art. 189 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Odnosząc się do kwestii związanych z ponoszeniem przez beneficjentów wydatków rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych IZ PO KL zaleca, aby następowało ono z własnego rachunku beneficjenta, a nie bezpośrednio wyodrębnionego rachunku projektu. W tym celu:

I) instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie powinna przekazać beneficjentowi środki dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek projektu wskazany w umowie - następnie,

II)  beneficjent powinien - zgodnie z zapotrzebowaniem - z rachunku projektu przelać kwotę stanowiącą odpowiednią wielokrotność stawek jednostkowych na rachunek własny (wraz ze stosownym opisem np. „rozliczenie 15 stawek jednostkowych") - następnie,

III) beneficjent powinien ponosić poszczególne wydatki objęte daną stawką jednostkową (np. wypłata wynagrodzeń wykładowców, opłata za wynajem sali) z rachunku własnego, na który przelana została przez niego odpowiednia część dofinansowania.

Powyższe zalecenie wynika z faktu, że w odniesieniu do wydatków rozliczanych za pomocą jednej z metod uproszczonych (w tym przypadku - stawek jednostkowych), instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zwolniona jest z obowiązku weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej przedmiotowych wydatków. A zatem pozostawienie ewentualnego śladu rewizyjnego na rachunku projektowym, mogącego dostarczyć informacji na temat kwoty rzeczywiście wydatkowanej przez beneficjenta nie byłoby zgodne z założeniem upraszczania procesu rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego