Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności / Wszystkie

2013-09-27

Konkurs- Działania 9.2 PO KL

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza konkurs zamknięty

nr 1/POKL/9.2/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.2

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujący następujący typ projektów:

1.    Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami  w zakresie:

 • ­ organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu (a),
 • przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy (b).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach od  7.30 do 15.30

w dniach od 27 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.

osobiście:

Regionalny Punkt Informacyjny

o Funduszach Europejskich

ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

 • być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/9.2/2013 w ramach Działania  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego";
 • zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;
 • zawierać tytuł projektu;
 • zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową   na podstawie przepisów odrębnych),

2) podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885);

 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna

jest kwota  14 000 000,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza

5% wartości alokacji na negocjacje - 700 000,00 PLN

oraz

5% na procedurę odwoławczą - 700 000,00 PLN

Wartość alokacji w walucie euro*: 3 269 118,51 €)

* kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu

Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 87,25 %.

Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 12,75% wartości projektu

  

Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Działania 9.2 PO KL w miesiącu ogłoszenia konkursu tj. w wrześniu br. może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO.

Kwota dostępnych środków w ramach Działania 9.2, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów, jest wyliczana zgodnie z metodologią uregulowaną w treści Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z przedmiotową metodologią, do wyliczenia dostępnych środków stosowany jest kurs EURO według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia dostępnych środków, o ile, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów nie określi inaczej.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację Działania 9.2
na podstawie ww. Porozumienia.

Przewidywane wskaźnik, planowany do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, odpowiadający zakresowi wsparcia:

 •  Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach - 2 000

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w: Załączniku nr 1 do  Uchwały  nr  7 Komitetu  Monitorującego PO Kapitał Ludzki  z  dnia 16 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia  modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych  oraz rozszerzenia ich stosowania  dla projektów  indywidualnych  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,  Uchwale nr 88 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006.

 oraz

Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji  w regionach w ramach komponentu  regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - zatwierdzonego Uchwałą nr 133 Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 11 września 2013 r.

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona
w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

 1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów  projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • niosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą  instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą  dokumentacją konkursową;
 •  wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej);
 • roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.5 PO KL).
 • wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji  PO KL;

 

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".

Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej uchybień formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej wniosku:

 

 1. w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony (prawidłowo: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 2. brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu  
  z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter do prawidłowego numeru konkursu;
 3. niedokonanie ostatecznej walidacji wniosku o dofinansowanie w GWA, czego skutkiem jest pojawienie się stosownej informacji w górnej części pierwszej strony wniosku;
 4. za ostatni zamknięty rok obrotowy, brak wskazania lub zapisy nieprecyzyjne, niepozwalające na stwierdzenie, że podana kwota dotyczy obrotu za ostatni zamknięty rok obrotowy, podane informacje dotyczą potencjału finansowego niezgodnie z definicją obrotu dla danego rodzaju podmiotu lub brak we wniosku informacji pozwalających na stwierdzenie, że wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno przez lidera jak i partnera.

a także wskazanych uchybień formalnych nie powodujących zmiany sumy kontrolnej:

 • brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej;
 • podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku;
 •  niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz wersji elektronicznej (plik XML);
 • niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML);
 • inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej;
 • typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej;
 • brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej we wniosku oraz informacji zawartych w punktach   od 1. do 4., skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku  o dofinansowanie. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni  lub 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie)  od daty otrzymania pisma.

2.    Szczegółowe kryteria dostępu

2.1  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców
i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej. Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia".

IOK dopuszcza możliwość jednorazowej poprawy/uzupełnienia uchybienia powodującego niespełnienie  kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej.

Dotyczy to wszystkich kryteriów dostępu w ramach przedmiotowego konkursu.

 

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

2.1.1. Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015  roku - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;

2.1.2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;

2.1.3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa  śląskiego  z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia  uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;

2.1.4. Maksymalny poziom cross-financingu wskazany w budżecie projektu nie przekracza 15% wartości projektu, jednocześnie cross-financing nie może być przeznaczony na zadanie „Zarządzanie projektem" - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;

2.1.5 Projektodawca zapewnia 12,75% wkład własny - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej;

 

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ POKL w Systemie Realizacji PO KL,

­W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

a. całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;

b. projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe
w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów
są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej i ostatecznie na liście rankingowej otrzymują 0 punktów

  

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów
w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą
się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 -   jakości projektu:

 • wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej;
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu;
 • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
 • opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);
 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;
 • uzasadnienie wyboru grupy docelowej;
 • sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu ( w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci);
 • opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;
 • trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
 • opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
 • opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych);
 • opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
 • wartość dodana projektu.

-         beneficjenta:

 • doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • sposób zarządzania projektem;
 • zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;
 • działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników;
 • uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
 • rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

-         finansowania projektu:

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL); kwalifikowalność wydatków;
 • zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;prawidłowość sporządzania budżetu

 

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

5 .Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,
co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej
w wysokości maksymalnie 40 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie trzech kryteriów strategicznych:

5.1.1 Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów niepełnosprawnych - (Waga punktowa 10)

 

 5.1.2. Wkład własny w projekcie pochodzi z budżetu Jednostki Sektora Finansów       Publicznych - (Waga punktowa 10)

5.1.3. Projekt zakłada wsparcie dla minimum 100 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy wezmą udział w stażach i/lub praktykach - (Waga punktowa 20)

 

Za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ponadto za spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych złożony wniosek może otrzymać maksymalnie dodatkowo 40 punktów i otrzymać łącznie maksymalnie 140 punktów.

  

 1. Procedura odwoławcza

  

4.1   Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu
o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów, podanymi przez IOK w dokumentacji konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO KL, a także procedurami regulującymi proces oceny wniosków. Artykuł 30b ust. 6 ustawy określa obligatoryjne elementy protestu.

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak
i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych np. wystąpienie podejrzenia o braku dokonania oceny wniosków przez oceniających w sposób niezależny itp.). Każdemu wnioskodawcy przysługuje więc prawo do wniesienia zarówno protestu od wyników oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej tego samego wniosku, jeśli były one negatywne.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy środek odwoławczy w postaci protestu przysługuje wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu. W art. 30b ust. 2 ustawy określono definicję oceny negatywnej. 

Na poziomie PO KL za projekt negatywnie oceniony należy uznać taki, który:

w przypadku oceny formalnej:

 • nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

w przypadku oceny merytorycznej:

 • nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej,
 • otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy wyczerpanie w ramach konkursu środków,
o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy termin na wniesienie protestu wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o wyniku oceny, o której  mowa w art. 30a ust. 3 ustawy. 

Protest może zostać złożony jedynie w formie pisemnej, o czym mowa w art. 30b ust. 6 ustawy.  

Protest nie może zostać złożony tylko za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu jedynie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, gdyż forma ta nie spełnia warunków opisanych w art. 78 Kodeksu cywilnego koniecznych dla zachowania pisemnej formy czynności prawnej.  

Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej doręczenie osobiste protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku, jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską, bądź w formie elektronicznej. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

W związku z wymogiem ujęcia w proteście wszystkich kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza i wszystkich zarzutów proceduralnych w zakresie przeprowadzonej oceny zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy należy uznać, iż nie jest możliwe uzupełnienie środka odwoławczego, ani w trakcie biegu na jego wniesienie, ani po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy w piśmie informującym wnioskodawcę o negatywnych wynikach oceny jego projektu IOK musi zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w art. 30b ustawy zawierające informację o:

a. instytucji, do której protest należy wnieść, 

b. terminie, w jakim może to być uczynione,

c. formie i trybie wniesienia protestu,

d. konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b ust. 6 ustawy

Zgodnie z art. 30b ust. 11 ustawy nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a. po terminie,

b. do niewłaściwej instytucji,

c. przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy,

d. bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy,

o czym IOK informuje wnioskodawcę na piśmie.

Jednocześnie brak ujęcia w proteście zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, o których mowa w art. 30b ust 6 pkt 5 ustawy nie może skutkować pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia.

Protest jest składany do i rozpatrywany przez IOK.

IOK w terminie przewidzianym na rozpatrzenie protestu jest zobowiązana do poinformowania wnioskodawcy o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyny oraz że wnioskodawcy nie przysługuje żaden środek odwoławczy przewidziany
w programie oraz w ustawie.

Wyjątek od powyższego stanowi art. 30i pkt 1 ustawy. Zgodnie z nim instytucja pozostawia protest bez rozpatrzenia, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej alokacja na działanie lub priorytet zostanie wyczerpana, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c. Odwołanie do art. 30i znalazło się bezpośrednio takżew art. 30c ust. 1 ustawy wskazującym warunki uprawniające do skorzystania z sądowego etapu procedury odwoławczej. 

4.2         W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie,
 w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może złożyć odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL (patrz Punkt 2.1.2 niniejszej dokumentacji). Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

  

Adres Instytucji Zarządzającej PO KL:

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Odwołanie służy co do zasady ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu. Oznacza to, iż zakres przedmiotowy odwołania jest zdeterminowany zakresem wcześniej złożonego protestu. Dodatkowo przedmiotem odwołania mogą być jedynie zarzuty dotyczące nieprawidłowości w procedurze rozpatrywania protestu oraz ewentualne informacje dotyczące oceny wniosku, które nie były znane wnioskodawcy na etapie składania protestu. Poza ww. przypadkami instytucja rozpatrująca odwołanie nie odnosi się do zarzutów, które wcześniej nie zostały wskazane w proteście. Ponadto instytucja rozpatrująca odwołanie nie jest zobowiązana do odnoszenia się do argumentów wnioskodawcy pozytywnie rozpatrzonych przez IOK na etapie rozstrzygania w przedmiocie protestu. Jednocześnie skala i waga kwestii, do których IOK przychyliła się rozpatrując protest jest brana pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania.

Zasady sporządzania odwołania i wydawania rozstrzygnięcia w jego przedmiocie
z uwzględnieniem zapisów niniejszej części dokumentu dotyczące odwołania są tożsame
z wcześniej opisanymi regułami dotyczącymi protestu.

W piśmie informującym wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu (nieuwzględnieniu) protestu instytucja rozpatrująca protest musi zawrzeć zgodnie z art. 2 ust 4 nowelizacji ustawy  pouczenie
o możliwości złożenia odwołania, zawierające informacje, o których mowa w art. 30a ust. 3 ustawy, tj. o:

a. instytucji, do której odwołanie należy wnieść, 

b. terminie, w jakim może to być uczynione,

c. formie i trybie wniesienia odwołania,

d. konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b ust. 6 ustawy

Zgodnie z art. 2 ust. 5 nowelizacji ustawy w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do IP (jeśli instytucją rozpatrującą protest była IP2) lub do IZ (jeśli instytucją rozpatrującą protest była IP lub IP 2 w ramach Priorytetu V).

Zachowanie terminu na wniesienie odwołania ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o rozstrzygnięciu protestu oraz potwierdzenia nadania odwołania w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej odwołanie lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej osobiste doręczenie odwołania. Przesłanie odwołania jedynie przy pomocy faksu nie oznacza skutecznego złożenia odwołania, gdyż czynność ta nie spełnia warunków określonych w art. 78 Kodeksu cywilnego dla zachowania pisemnej formy czynności prawnej, toteż nie jest spełnione wymaganie art. 30b ust. 6 ustawy w związku z art. 2 ust. 1, 2 i 6 nowelizacji ustawy. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia odwołania, także w przypadku, jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską, bądź w formie elektronicznej.
W przedmiotowym przypadku termin na złożenie odwołania jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej

W związku z art. 30b ust. 5 ustawy wz. z art. 2 ust. 1, 2 i 6 nowelizacji ustawy należy dopuścić możliwość wniesienia odwołania za pośrednictwem IOK, która dokonywała oceny projektu i rozpatrzenia protestu. Zachowanie terminu na wniesienie odwołania ustalane jest w takim przypadku na podstawie daty wpływu do IOK. Jednocześnie bieg terminu na rozpatrzenie odwołania ma początek w dniu doręczenia odwołania do instytucji właściwej do jego rozpatrzenia. Jednocześnie IOK jest zobowiązana do przekazania odwołania do właściwej instytucji nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

Przy ustalaniu terminów w ramach procedury odwoławczej należy kierować się także ogólnymi zasadami wynikającymi z Księgi I Tytułu V Kodeksu cywilnego.          

Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie
z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii - fakt ten wynika z art. 30b ust. 6 pkt 4 i 5 (wz. z art. 2 ust. 1, 2 i 6 nowelizacji ustawy) zgodnie z którym w środku odwoławczym powinny zostać wykazane wszystkie kryteria wyboru i zarzuty proceduralne, z którymi wnioskodawca się nie zgadza.

Na postawie art. 2 ust. 6 nowelizacji ustawy nie podlega rozpatrzeniu odwołanie jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, zostało wniesione:

 1. po terminie,
 2. do niewłaściwej instytucji,
 3. przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2,
 4. bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy,

o czym IP/IZ informuje na piśmie wnioskodawcę (zastosowanie art. 30b ust. 11 ustawy).

Jednocześnie brak ujęcia w odwołaniu zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, o których mowa w art. 30b ust 6 pkt 5 ustawy nie może skutkować pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia.

IP lub IZ w terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania jest zobowiązana do poinformowania wnioskodawcy o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyny oraz że wnioskodawcy nie przysługuje etap sądowy procedury odwoławczej.

 

4.3 Zgodnie z art. 2 ust. 8 nowelizacji ustawy w przypadku programów operacyjnych na lata 2007-2013 wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w programie tj. od negatywnego rozstrzygnięcia protestu lub odwołania. Zastosowanie w tym zakresie ma art. 30c ustawy.

Postępowanie odwoławcze na poziomie PO KL może skutkować negatywnym wynikiem bezpośrednio w rezultacie negatywnego rozpatrzenia odwołania (wtedy następuje wyczerpanie środków odwoławczych), jak też w przypadku negatywnego wyniku powtórnej oceny przeprowadzonej po uprzednim pozytywnym rozstrzygnięciu wniesionego środka odwoławczego - zarówno protestu, jak i odwołania. Z uwagi na powyższe IOK, informując o negatywnym wyniku ponownej oceny projektu, powinna zawrzeć także pouczenie
o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę skargi do sądu administracyjnego zgodnie
z art. 30c ustawy. 

Z uwagi na zapis art. 30c ust. 1 w związku z art. 30i ustawy skarga przysługuje także w sytuacji pozostawienia bez rozpatrzenia środka odwoławczego, który wniesiono w sytuacji wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu.

 

Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy
o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Dąbrowskiego 23 pok. 466, 40-029 Katowice.

oraz na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86

Dodatkowe informacje można uzyskać:

     tel. (32) 774 01 93 lub w godz. 07.30-15.30

(32) 774 04 65, efs@slaskie.pl

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego