Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Aktualności

2013-10-30

Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych.

Informacja IP PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL przypomina, iż warunkiem wykazania we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej uczestnika projektu, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, jest spełnienie łącznie dwóch następujących przesłanek:

  • umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy
  • wartość umowy* cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym istotne jest, by umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy potencjalnym pracodawcą a uczestnikiem projektu już w chwili podpisania zawierała zapisy pozwalające na potwierdzenie spełnienia przedmiotowych warunków.

Powyższy zapis jest kluczowy w odniesieniu do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na etapie wniosku o płatność końcową. Zgodnie z bowiem Częścią III  „Podręcznika Wskaźników PO KL"  potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia. Przyjęcie zatem powyższego rozwiązania pozwoli na przedstawienie w końcowym wniosku o płatność miarodajnych informacji odnośnie stopnia osiągnięcia ww. wskaźnika. Instytucja Pośrednicząca PO KL przypomina przy tym, że  w przypadku  osób, które zakończyły udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji, Beneficjent jest zobligowany do przekazania ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż po upływie 100 dni od zakończenia realizacji projektu.

 

 

*Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej.

 

 

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego