Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2014-06-26

Nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Informacja IP

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje o nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2014 r. pod pozycją 832.

Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 26 czerwca 2014 r. Jego przepisy stosuje się natomiast od dnia 1 lipca br.

 W ramach dokonanej nowelizacji rozporządzenia przedłużony został okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach PO KL do dnia 31 grudnia 2015 r.
 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2014 r. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. wszelka pomoc udzielana w ramach PO KL będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 
Poniżej przedstawiamy zakres najważniejszych zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją:

  • wprowadzenie definicji „jednego przedsiębiorstwa", które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a-d rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 - zmiana ta pociąga za sobą obowiązek spoczywający na podmiocie udzielającym pomocy do weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc a innymi jednostkami gospodarczymi, w celu stwierdzenia, czy nie tworzą one jednego organizmu gospodarczego - a tym samym, czy pomoc de minimis udzielona na rzecz tego przedsiębiorstwa nie przekracza dopuszczalnych limitów pomocy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji;

 

  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów do wysokości 200 000 euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit 200 000 euro oraz zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 

  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej - tym samym, począwszy od dnia 1 lipca br. podmioty udzielające pomocy zostaną zwolnione z obowiązku badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis;

 

  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis na szkolenia pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych - zmiana ta rozszerza definicję pracownika (§ 2 pkt 8) o osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło;

 
Należy jednak podkreślić, iż powyższa zmiana dotyczy jedynie pomocy na szkolenia udzielanej na zasadach de minimis i nie obejmuje wszystkich przypadków udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach PO KL, tj. pomocy udzielanej zgodnie z art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). W art. 5 lit. b) Załącznika I przedmiotowego rozporządzenia wskazano, iż w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 
Istnieje możliwość stosowania odstępstwa od powyższej reguły, które zostało usankcjonowane przez UOKiK. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1997 r., II UKN 232/97, o nadaniu danemu stosunkowi prawnemu cech stosunku pracy decyduje przede wszystkim charakter zawartej umowy. A zatem, dokonując oceny występowania cech charakterystycznych dla stosunku pracy należy brać pod uwagę w szczególności takie elementy jak: podporządkowanie typu pracowniczego, czas pracy i miejsce jej wykonywania. Tym samym, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość udzielania pomocy publicznej na szkolenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej, o ile charakter zawartej umowy posiada cechy stosunku pracy, o których mowa
w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 
- uwzględnienie w katalogu wydatków objętych pomocą de minimis pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych.
 
Należy podkreślić, ze katalog wydatków objętych pomocą de minimis ma co do zasady charakter otwarty i pomoc ta może być udzielona na dowolny rodzaj wydatku przewidziany w projekcie PO KL. Niemniej jednak, potrzeba doprecyzowania zasad udzielania pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wynikała ze specyfiki udzielanego wsparcia, jak również potrzeby zapewnienia większej trwałości nowo utworzonych miejsc pracy. W tym celu wprowadzone zostały dodatkowe warunki udzielania pomocy, które obejmują: wymóg zapewnienia wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie oraz obowiązek zapewnienia nieprzerwanego zatrudnienia pracownika przez okres co najmniej 12 miesięcy (wcześniejsze zwolnienie pracownika może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych).
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi, określonymi w § 2 rozporządzenia, do umów o dofinansowanie projektu oraz umów o przystąpieniu do projektu (tzw. umów wewnątrz projektowych), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Wszelka pomoc udzielana w projektach PO KL do dnia 1 lipca br. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych. Z kolei pomoc udzielona począwszy od dnia 1 lipca br., w tym pomoc udzielona na podstawie umów o dofinansowanie projektu, a także umów o przystąpieniu do projektu zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 1 lipca br., udzielana jest zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia.
 
Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2014 r. poz. 832) znajduje się TUTAJ


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego