Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Perspektywa 2014+ / Konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020 / Projekty pozakonkursowe / Poddziałanie 9.1.6 / RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

2015-06-18

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Regulamin naboru projektów pozakonkursowych

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

 1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. 
 2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 
 3. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 4. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki Samorządu Terytorialnego wykazane zgodnie ze spisem stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 998/43/V/2015 z dnia 16.06.2015.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:
123 867 000,00 zł (30 000 000 €)*

Wartość dofinansowania (85,00%):
105 286 950,00 zł

Wkład własny (15%):
18 580 050,00 zł

 

Poziom dofinansowania wynosi 85 %

Poziom wkładu własnego 15 %

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 7:30 dnia 20.07.2015 r. do godziny 15:30 dnia 14.08.2015r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem platform wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu naboru).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Zarządzającej z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem:  www.sekap.pl

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.**

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin naboru wniosków.

Załączniki:

 • Regulamin naboru wniosków nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.6 
 • Załącznik do Regulaminu nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS)
 • Załącznik do Regulaminu nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS 
 • Załącznik do Regulaminu nr 3: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
 • Załącznik do Regulaminu nr 4: Wzór karty oceny formalnej projektu pozakonkursowego
 • Załącznik do Regulaminu nr 5: Wzór karty oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego
 • Załącznik do Regulaminu nr 6: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator"
 • Załącznik do Regulaminu nr 7: Podział środków finansowych dla projektów pozakonkursowych na lata 2015-2017
 • Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 998/43/V/2015 nr 8: Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

* Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru dostępny na stronie http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

** IZ zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego