Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Perspektywa 2014+ / Konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020 / Projekty konkursowe / Poddziałanie 11.1.1 ZIT / RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 - ZIT

2015-11-02

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 - ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

  1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).


Finansowanie ogółem w konkursie wynosi 4 588 235,29 EURO co stanowi 19 433 929,39 PLN
w tym:

  • Dofinansowanie EFS - 85%, tj. 3 900 000,00 EURO co stanowi 16 518 840,00 PLN
  • Wkład Własny beneficjenta -15% tj. 688 235,29 EURO co stanowi 2 915 089,39 PLN


W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości dofinansowania na procedurę odwoławczą - 825 942,00 PLN.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 03.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego  dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem platform elektronicznych:

lub


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.pl, www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego