Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Pytania i odpowiedzi / Inne pytania

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Pytania inne

Zapytanie z dnia: 27-10-2009

Pytanie:
Na jakiej podstawie prawnej można oddelegować pracownika do koordynacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO KL?

Odpowiedź:
Sposób i formę zatrudnienia pracowników Instytucja Pośrednicząca pozostawia w gestii realizatora projektu. Jeżeli zatem sposób zatrudnienia jest zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia, to w takim przypadku Instytucja Pośrednicząca przyjmuje ten fakt do wiadomości. Należy pamiętać, że ponoszone w związku z realizacją projektu wydatki muszą być zgodne w szczególności z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Ocena kwalifikowalności odbywa się na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie, a także kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zapytanie z dnia: 21-05-2008

Pytanie:
Czy w przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem należy wykazywać podatek VAT odpowiedni dla tych kosztów we wniosku o płatność?

Odpowiedź:
Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione – nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, muszą natomiast być ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Nie są również wykazywane w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, kwota VAT wykazywana we wniosku o płatność musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. W związku z powyższym w punkcie 4, wierszu 3.1 wniosku o płatność nie jest wykazywana kwota VAT w odniesieniu do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Oznacza to, iż w przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem we wniosku o płatność wykazywana jest kwota VAT wynikająca z dokumentów księgowych dotyczących kosztów bezpośrednich.

Zapytanie z dnia: 21-01-2008

Pytanie:
Zakupując sprzęt komputerowy w drodze przetargu Politechnika jako uczelnia wyższa otrzymuje każdorazowo potwierdzenie o stawce podatku Vat równej 0% Czy w przypadku sprzętu elektronicznego zakupowanego w trakcie realizacji projektu ze środków EFS również uzyska potwierdzenie o stawce Vat równej 0%? Ma to znaczenie przy tworzeniu szczegółowego budżetu projektu. Czy w budżecie powinniśmy wpisywac koszt komputera netto (zakładając stawkę 0%) czy brutto ( zakładając stawkę 22%)?

Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją konkursową jednym z załączników do umowy jest Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT. Państwo jako instytucja będąca płatnikiem VAT mają możliwość odzyskania podatku w związku z tym jest on wydatkiem niekwalifikowanym. Konsekwentnie, na etapie tworzenia szczegółowego budżetu należy zakładać koszt netto zakupów objetych podatkiem VAT.

Zapytanie z dnia: 21-01-2008

Pytanie:
Jak należy się odnieść do okresu realizacji projektu? Należy wpisać datę od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 czy założyć okres realizacji projektu od podpisania umowy do 31 grudnia 2008?

Odpowiedź:
Dla projektów systemowych: Okres realizacji projektu liczony jest od momentu ponoszenia wydatków do zakończenia w danym roku budżetowym. Zgodnie z powyższym za okres zakończenia realizacji projektu należy założyć datę 31 grudnia 2008r. Natomiast rozpoczęcie realizacji projektu następuje wraz z momentem początku realizacji zadań projektu i ponoszenia kosztów z tym związanych. Dla projektów konkursowych: Okres realizacji projektu powinien zostać wyznaczony przez beneficjenta we wniosku. Data rozpoczęcia realizacji projektu powinna brać pod uwagę co najmniej 3 miesięczną procedurę wyboru projektów i podpisania umowy, natomiast maksymalny okres realizacji projektu to 2 lata.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Gdzie możemy znaleźć wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków?

Odpowiedź:
Podstawowym dokumentem określającym zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL są Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowane w oparciu o Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013. powyższe dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl w zakładce „Obowiązujące wytyczne MRR”

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy zarządzanie projektem może być kwalifikowane jako osobne zadanie?

Odpowiedź:
Tak, zarządzanie projektem może być kwalifikowane jako osobne zadanie.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Jak uniknąć zarzutu przeszacowania budżetu?

Odpowiedź:
W trakcie oceny budżetu istotne jest kryterium efektywności wydatków tj. relacji „nakład na rezultat”. Przy szacowaniu budżetu należy kierować się niezbędnością ponoszonego wydatku oraz odnieść się do stawek obowiązujących na lokalnym rynku.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Co należy wpisać w elektronicznym generatorze wniosków w zakładce - Harmonogram - w polach - Liczba uczestników?

Odpowiedź:
Do Harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w Szczegółowym budżecie projektu. Każde z zadań należy rozpisać na poszczególne etapy oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące w pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu oraz na kwartały w kolejnych latach, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. W przypadku kiedy zadanie dotyczy uczestników projektu (osób) należy określić ile osób będzie uczestniczyć (otrzymywać wsparcie) w poszczególnych kwartałach - łącznie w ramach całego kwartału (nie dotyczy np. zadania pt. promocja projektu lub projektów badawczych). Ponadto do każdego zadania należy przypisać zasoby ludzkie niezbędne do realizacji tego zadania ze wskazaniem ilości etatów/ czasu poświęconego na realizację zadania (np. doradca zawodowy - 2,5 etatu, trener - 90h, itp.) oraz na wykresie oznaczyć okres w którym wykonywane będzie dane zadanie przez poszczególne osoby zaangażowane w realizację projektu. W ostatniej kolumnie dotyczącej każdego zadania - Łącznie liczba uczestników - należy wskazać ilu uczestników (osób) będzie brało udział w danym zadaniu.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy część etatu (dotyczy obsługi projektu) zaliczana jest do kosztów pośrednich czy bezpośrednich?

Odpowiedź:
Jeżeli w projekcie jako osobne zadanie zostanie wskazana „obsługa projektu”, wówczas koszt wynagrodzenia pracownika zaliczymy do kosztów bezpośrednich.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego