Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Pytania i odpowiedzi / Priorytet VII

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Zapytanie z dnia: 22-08-2008

Pytanie:
Czy pomoc udzielana beneficjentom biorącym udział w projekcie Kapitał Ludzki w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania może być wliczana jako wkład własny ?

Odpowiedź:
Zgodnie z definicją projektu systemowego, zawartą w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) projekty te polegają na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych, określonych odrębnymi przepisami. W realizacji projektów systemowych do przepisów tych zalicza się w szczególności przepisy o pomocy społecznej. W związku z powyższym dopuszczalne jest kwalifikowanie wydatków przeznaczonych na dożywianie uczestników projektu wśród osób, które otrzymują wsparcie w ramach ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zapytanie z dnia: 22-08-2008

Pytanie:
Zgodnie z polityką ośrodka pomocy społecznej pracownicy socjalni otrzymują ryczałt na przejazdy związane z dojazdem do klienta. Czy w ramach projektu można rozliczać ryczałt na bilety czy koniecznie zakupiony bilet miesięczny dla pracownika socjalnego.

Odpowiedź:
W ramach projektu systemowego dopuszczalne jest rozliczanie ryczałtem biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych, pod warunkiem, że jest to uregulowane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danej jednostce.

Zapytanie z dnia: 22-02-2008

Pytanie:
Z kim należy zawrzeć kontrakt, jeśli kontraktem chcemy objąć osobę niepełnoletnią?

Odpowiedź:
Warunki wsparcia i jego instrumentarium zostały określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Kwestia wyboru instrumentów wsparcia pozostaje w kompetencji beneficjenta pod warunkiem zgodności z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz innymi przepisami prawa określonymi w przepisach odrębnych. Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej celem projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VII jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym, należy zapewnić działania na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów ostatecznych na rynku pracy (niekoniecznie w formie zatrudnienia na otwartym rynku pracy ale również innych form funkcjonowania zawodowego np. stażu, przygotowania zawodowego, praktyki, reintegracji zawodowej, wolontariatu itp.) lub w podjęciu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Jednocześnie przypominamy, że jednym z efektów w ramach Programu aktywności lokalnej może być zaangażowanie osób do stałego uczestnictwa w środowiskowych instytucjach aktywizujących. Uczestnictwo (w klubach, świetlicach, itd.) ma służyć pełniejszej integracji ze społeczeństwem osób niepełnoletnich

Zapytanie z dnia: 22-02-2008

Pytanie:
Czy zasiłki okresowe i celowe mogą być finansowane ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektów systemowych? A jeśli tak, to czy przyznanie takich zasiłków następuje na podstawie decyzji administracyjnej?

Odpowiedź:
Zasiłki okresowe i celowe nie mogą być finansowane ze środków unijnych. Natomiast mogą stanowić wkład własny beneficjenta systemowego do projektu.

Zapytanie z dnia: 22-02-2008

Pytanie:
Jak zastosować instrument pn. świadczenie integracyjne? Jakie będą zasady przyznawania i rozliczania świadczenia integracyjnego?

Odpowiedź:
W świetle zapisów obowiązującej Ustawy o Pomocy Społecznej nie można stosować zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy lub podmiotu niebędącego pracodawcą (a co za tym idzie jego poszczególnych elementów, np. świadczenia integracyjne) wymienionych w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wyżej wymieniony instrument aktywnej integracji beneficjenci systemowi będą mogli stosować po wprowadzeniu do Ustawy o Pomocy Społecznej odpowiednich regulacji.

Zapytanie z dnia: 22-02-2008

Pytanie:
Czy dla uczestnika kontraktu ze środków unijnych można finansować: - kursy przygotowawcze do matury, na studia - kursy językowe - czesne za szkołę średnią, studia - opłatę egzaminacyjną na studia?

Odpowiedź:
Do instrumentów aktywizacji edukacyjnej zalicza się: „skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywację zawodową”. Niemniej jednak zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej celem projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VII jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym, należy zapewnić działania na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów ostatecznych na rynku pracy (niekoniecznie w formie zatrudnienia na otwartym rynku pracy ale również innych form funkcjonowania zawodowego np. stażu, przygotowania zawodowego, praktyki, reintegracji zawodowej, wolontariatu itp.) lub w podjęciu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. A zatem kurs przygotowawczy do matury, kurs językowy związany z egzaminem maturalnym, kurs przygotowawczy do egzaminu na wyższą uczelnię, jak również opłata czesnego za szkołę średnią lub opłatę egzaminacyjną na studia mogą zostać sfinansowane z dotacji rozwojowej, ponieważ są to instrumenty, które pomogą osiągnąć cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Należy pamiętać, że dobór instrumentów aktywizacji edukacyjnej powinien korespondować ze specyfiką projektu, a także być odpowiedni do możliwości i potrzeb beneficjentów ostatecznych. W opinii Instytucji Zarządzającej w ramach projektów systemowych nie istnieje możliwość sfinansowania studiów wyższych.

Zapytanie z dnia: 21-02-2008

Pytanie:
Jak duża może być dysproporcja pomiędzy kwotami przeznaczonymi na jednego beneficjenta w projekcie przy założeniu, że kalkulowany koszt 2000 lub 5000 zł oznacza średni? Jakie są konsekwencje wydania na jednego beneficjenta średnio więcej lub mniej środków niż kalkulowane średnie kwoty 5000 zł i 2000 zł. na jednego odbiorcę projektu?

Odpowiedź:
Koszt 5 tys. zł jest kosztem ryczałtowym, średnio na osobę, co oznacza że kwota ta może być niższa w stosunku do jednej osoby wymagającej wsparcia i wyższa w stosunku do innej. Co do zasady w ramach projektu systemowego nie można przekraczać tej kwoty, w przypadku konieczności zastosowania wyższej kwoty należy uzasadnić taki wydatek oraz przestrzegać wytycznych określonych w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Natomiast beneficjent może przyjąć niższą stawkę średnioroczną na danego klienta np. 3 lub 4 tys. zł. W ramach kwoty 5 tys. zł przeznaczonej na osobę w ramach kontraktu socjalnego są finansowane wyłącznie instrumenty aktywnej integracji dla ostatecznych odbiorców projektu. Instrumenty te zostały wymienione w Systemie Realizacji PO KL.

Zapytanie z dnia: 21-01-2009

Pytanie:
Czy możliwe jest wsparcie w nowym projekcie uczestnika projektu, który był objęty wsparciem w 2008 roku?

Odpowiedź:
Tak. Kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w którym bierze udział dana osoba (uczestnik projektu) może być kontynuowany w kolejnym roku i finansowany, jako nowe działanie. Np. w przypadku konieczności kontynuowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej, tj. nauki w latach następnych/kursu zawodowego, istnieje możliwość dalszego udziału beneficjenta w projekcie pod warunkiem, że osoba ta nadal jest zagrożona wykluczeniem społecznym, a ukończenie nauki / kursu zawodowego przyczyni się do podniesienia jej kompetencji zawodowych. Możliwe jest również, aby uczestnik projektu realizowanego w 2008 roku, wobec którego zastosowano jedno z narzędzi aktywnej integracji w kolejnym roku został objęty tym samym narzędziem (np. po zakończeniu kontraktu socjalnego w 2008 roku podpisał kolejny kontrakt socjalny na rok 2009) lub innym narzędziem w ramach projektu (np. po zakończeniu kontraktu socjalnego w 2008 roku został objęty programem aktywności lokalnej na 2009 rok). W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem, lecz jako kontynuująca udział w projekcie, co należy opisać w części 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca dokonała zmian w sposobie wykazywania w sprawozdawczości oraz w PEFS osób kontynuujących udział w projekcie, poprzez dodanie możliwości wykazywania ich jako „kontynuujących udział w projekcie”. Zatem w sprawozdawczości i PEFS znajdą się dwie możliwości wykazania uczestników projektu – jako nowych i kontynuujących udział w projekcie.

Zapytanie z dnia: 21-01-2009

Pytanie:
Jakie wydatki mogą być finansowane z przyznanej puli środków na „upowszechnianie pracy socjalnej” w ramach Poddziałania 7.1.1?

Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ośrodki pomocy społecznej, które otrzymały w ramach puli na „upowszechnianie pracy socjalne” środki w wysokości średnio 48 tys. zł na etat muszą na każdą przyznaną kwotę 48 tys. zł zatrudnić przynajmniej 1 pracownika socjalnego uwzględniając wszystkie pochodne i koszty związane z jego utrzymaniem. Należy pamiętać, że jeżeli w 2008 roku zatrudniono pracowników socjalnych w ramach projektu, przyznana na „upowszechnianie pracy socjalnej” w 2009 i 2010 roku pula środków powinna być wykorzystana na podtrzymanie tego zatrudnienia. Zgodnie z „Zasadami...” wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 tys. zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na wynagrodzenie jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej. Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu. Nie ma natomiast możliwości zatrudniania pracowników socjalnych w ramach projektu z puli przeznaczonej na „aktywną integrację”. Pozostała kwota z przyznanej puli na „upowszechnianie pracy socjalnej” (w przypadku braku takiej środków z puli na „aktywną integrację”) może zostać przeznaczona na : - dodatki/premie/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji dokonywane do wysokości 15% zaplanowanej wartości zadania „Aktywna integracja” (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu) - koszty związane z realizacją pracy socjalnej - zakup sprzętu i wyposażenia pracowników w ramach projektu (zwłaszcza dla bezpośrednio realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji). Wszystkie wydatki pochodzące z puli „upowszechnianie pracy socjalnej” oraz wyżej wymienione, powinny być uwzględnione w „Szczegółowym budżecie projektu” w Zadaniu „Praca socjalna”. W przypadku złożenia i zaakceptowania do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu na 2009 rok, środki własne gminy zaangażowane celem kontynuacji zatrudnienia pracowników socjalnych w 2009 roku poniesione w ramach „upowszechniania pracy socjalnej” zgodnie z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i harmonogramem realizacji projektu, będą mogły zostać zrefundowane.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego