Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Pytania i odpowiedzi / Priorytet IX

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Zapytanie z dnia: 28-09-2009

Pytanie:
Ponieważ dość często zdarza się sytuacja kiedy uczeń nie jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim, chciałbym zapytać, czy takim potwierdzeniem może być zaświadczenie dyrektora szkoły o tym, że dany uczeń faktycznie był uczestnikiem takiego konkursu? Ewentualnie lista osób dopuszczonych to tego konkursu, na której widnieje nazwisko zainteresowanego? Czy musi to być potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez organizatora konkursu/olimpiady/turnieju?

Odpowiedź:
Potwierdzeniem udziału ucznia w konkursie/olimpiadzie/turnieju (K/O/T) na szczeblu co najmniej wojewódzkim mogą być: a) wydane przez organizatora - dyplomy - certyfikaty uczestnictwa - pisemne zaświadczenia o udziale w K/O/T na szczeblu co najmniej wojewódzkim; ewentualnie b) lista osób, które wzięły udział w K/O/T na szczeblu co najmniej wojewódzkim, np. wydrukowane ze strony internetowej organizatora K/O/T; jednakże lista osób zakwalifikowanych do udziału w K/O/T wydrukowana ze strony internetowej organizatora K/O/T nie jest wystarczająca ze względu na brak możliwości potwierdzenia, czy uczeń wziął ostatecznie udział w K/O/T, a jeżeli tak to na jakim szczeblu. Ponadto, dyrektorzy szkół nie są osobami uprawnionymi do zaświadczenia o udziale ucznia w K/O/T , ponieważ nie dysponują dającymi się zweryfikować informacjami nt. faktycznego udziału ucznia w K/O/T na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Zapytanie z dnia: 28-09-2009

Pytanie:
Mamy sytuację, w której uczeń chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium i spełnia wszystkie kryteria poza jednym - udział w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim. Uczeń brał udział w olimpiadzie z biologii, której pierwszy etap rozpoczął sie pod koniec ubiegłego roku szkolnego, a szczebel wojewódzki jest przewidziany na koniec września br. Czy w takim przypadku tzw. olimpiady 2-letniej, jest możliwość przyznania tego stypendium?

Odpowiedź:
Można przyjmować wnioski uczniów, którzy w takich konkursach/olimpiadach/turniejach brali udział, jednakże wnioski te będą rozpatrywane negatywnie. Wynika to z tego, że w chwili składania wniosku wnioskodawca powinien dysponować poświadczeniem udziału ucznia w konkursach/olimpiadach/turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Możliwe jest natomiast przedłożenie przez wnioskodawcę pisemnego zaświadczenia organizatora konkursu/olimpiady/turnieju, stwierdzającego udział ucznia w K/O/T na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zaraz po odbyciu się etapu wojewódzkiego K/O/T. W przypadku ucznia, o którym mowa, jest to możliwe, bowiem termin składania wniosków o przyznanie stypendium mija w dniu 16 października br., a więc po planowanej dacie przeprowadzenia olimpiady na szczeblu wojewódzkim.

Zapytanie z dnia: 28-09-2009

Pytanie:
Jeżeli uczeń w obecnym roku szkolnym 2009/2010 wybierze trzy przedmioty kierunkowe np. matematyka, biologia, chemia, natomiast w poprzednim roku szk. wziął udział w olimpiadzie, konkursie bądź turnieju na szczeblu wojewódzkim z geografii czy taki uczeń spełnia kryteria?

Odpowiedź:
Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą wybrać jako przedmioty kierunkowe przedmioty inne niż te, z których brali udział w konkursach/olimpiadach/turniejach w roku szkolnym poprzedzającym rok składania wniosku. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3) przedmioty kierunkowe wybrane z grupy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wymagane są do obliczania średniej ocen.

Zapytanie z dnia: 28-09-2009

Pytanie:
Jeżeli uczniowie w IPREU w pkt. 7 (cele edukacyjne do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium) wpiszą że np. zamierzają dobrze przygotować się do matury/poszerzyć wiedzę z geografii i nie uwzględnią żadnego swojego udziału w konkursach/olimpiadach/turniejach w obecnym roku szkolnym (wtedy w sprawozdaniu nauczyciel/opiekun wpisze: uczeń spełnił cele edukacyjne określone w IPREU ponieważ dobrze przygotował się do matury/poszerzył wiedzę z geografii). Czy tacy uczniowie będą się kwalifikować? (przy założeniu że w poprzednim roku szkolnym brali udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju na szczeblu wojewódzkim). Regulamin jasno nie określa, co uczeń musi wpisać do pkt. 7 IPREU.

Odpowiedź:
Uczniowie samodzielnie wyznaczają cele edukacyjne, które następnie ujmują w IPREU oraz zobowiązują się tym samym do ich zrealizowania. Zaznacza się, iż celem edukacyjnym ujmowanym przez ucznia w IPREU nie musi być udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju.

Zapytanie z dnia: 28-09-2009

Pytanie:
Zwracam sie z zapytaniem odnośnie wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego - czy w trwającym naborze przyjmujemy ten sam który obowiązywał w 2007r. czyli 2220zł jeśli nie ma jeszcze obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2008?

Odpowiedź:
Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego należy bazować na obwieszczeniu Prezesa GUS obowiązującym w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium. W chwili obecnej obowiązuje obwieszczenie ubiegłoroczne z kwotą 2 220,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Zapytanie z dnia: 24-04-2008

Pytanie:
Czy w priorytecie 9.1.2 będzie wolno zaplanować w zajęciach dodatkowych wyjazdy dydaktyczne dla uczniów poza Woj. Śląskie np. w inny region Polski lub wyjazd zagraniczny?

Odpowiedź:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, przewidziane zostały m.in. następujące typy realizowanych projektów: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. Wsparcie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki musi przyczyniać się do rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych w danym regionie ( w przypadku komponentu regionalnego). Jeżeli więc, wyjazd w inny region Polski jest ściśle powiązany z realizacją w/w celu oraz niezbędny do realizacji projektu to wpisuje się wstępnie w ramy działań realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2. W odniesieniu do wyjazdu zagranicznego należy pamiętać, iż w konkursach ogłaszanych w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma możliwości realizacji projektów ponadnarodowych. Ponadto, wydatki zaplanowane w budżecie projektu muszą być racjonalne i będą oceniane przez członków Komisji Oceny Projektów na posiedzeniach KOP.

Zapytanie z dnia: 23-01-2008

Pytanie:
W związku z trwającym konkursem w ramach PO KL Działania 9.4 chciałem się dowiedzieć czy z 15% wkładu własnego jaki musi wnieść Jednostka Samorządu Terytorialnego wystarczy zabezpieczyć uchwałą tylko 1% czy całość (15%) ???

Odpowiedź:
Projekty w ramach Działania 9.4 dofinansowywane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% to wkład własny jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Uchwałą należy zabezpieczyć wkład własny w pełnej wysokości czyli w 15 procentach.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy instytucja kultury może się ubiegać o dotację w ramach działania 9.5?

Odpowiedź:
Tak, w działaniu 9.5 beneficjentami mogą być wszystkie podmioty.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy miejsce siedziby Stowarzyszenia (Dąbrowa Górnicza – duże miasto) może mieć wpływ na ocenę naszego wniosku, który będzie realizowany na obszarach wiejskich?

Odpowiedź:
Nie, siedziba nie ma znaczenia. Należy jednak pamiętać, iż w Działaniu 9.5 inicjatywy edukacyjne mają być oddolne, a zatem potrzeba ich realizacji musi wynikać z potrzeb społeczności lokalnych. Uczestnikami projektu i odbiorcami pomocy w Działaniu 9.5 mogą być jedynie mieszkańcy obszarów wiejski to jest gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego