Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Pytania i odpowiedzi / Priorytet VII

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Zapytanie z dnia: 21-01-2009

Pytanie:
Czy w ramach przyznanej puli środków na realizację projektu systemowego na 2009 rok w ramach Poddziałania 7.1.2 możliwe jest finansowanie wynagrodzenia dla osoby na stanowisku doradcy ds.. osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:
Zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL 2007-2013” powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązane są zatrudniać, co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym - wymagany jest odpowiedni zapis w zakresie obowiązków służbowych lub opisie stanowiska pracy). Powiaty niespełniające tego wymogu w dniu składania projektu obowiązane są zrealizować go do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku nie zrealizowania wymogów organizacyjnych w ww. terminie powiat traci możliwość uczestnictwa w projekcie co oznacza rozwiązanie (lub odstąpienie od podpisania) umowy o dofinansowanie projektu i nie przyznawanie środków finansowych danej jednostce samorządu terytorialnego na kolejny rok. Wydatki poniesione w okresie trwania projektu są kwalifikowalne po ich rozliczeniu. W związku z powyższym Beneficjent realizujący projekt w ramach Poddziałania 7.1.2 może finansować z puli środków finansowych przyznanych na „aktywną integrację” wynagrodzenie pracownika na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych, którego zakres wykonywanych obowiązków poza zadaniami na rzecz projektu może również obejmować zadania związane z obsługą osób niepełnosprawnych nie będących uczestnikami projektu.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest instytucją realizującą w myśl „Ustawy o pomocy społecznej” zadania zarówno Ośrodków Pomocy Społecznej jak i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, czy w związku z tym w jednym projekcie można łączyć różne grupy docelowe?

Odpowiedź:
Na chwilę obecną nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia, jakie występują w formularzu wnioskowania o płatność (różne źródła finansowania wkładu własnego). W przypadku MOPR-u należy składać dwa odrębne wnioski na Działania 7.1.1 oraz 7.1.2

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy zapis, który mówi, że mają być „w szczególności” ujęte określone grupy docelowe ogranicza lub wyklucza możliwość korzystania z pomocy przez inne grupy?

Odpowiedź:
Zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL 2007-2013 określają grupy docelowe. W działaniu 7.1.1 i 7.1.2 jedną z grup docelowych są osoby korzystające z pomocy społecznej, nie pracujące i w wieku aktywności zawodowej. Wymienione trzy kryteria są warunkiem koniecznym do objęcia pomocą, natomiast grupy wymienione po słowie „w szczególności” stanowią otwarty katalog beneficjentów ostatecznych.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy gmina może prowadzić szkolenia dla pracowników socjalnych niezależnie od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Odpowiedź:
Możliwości szkoleń są następujące: a) W Priorytecie VII w Poddziałaniu 7.1.3 (projekt systemowy) - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - środki są przekazywane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które przygotują ofertę projektów podnoszących kompetencje kadry pracowniczej jednostek pomocy społecznej. b) W Priorytecie V w Działaniu 5.2 (projekt konkursowe) - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - możliwe jest składanie projektów m.in. na szkolenia. W projekcie konkursowym uczestniczyć mogą wszystkie podmioty, co oznacza, że gminy mają otwartą drogę do ubiegania się o środki na organizację szkoleń.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy w danym roku można składać więcej niż jeden projekt systemowy w ramach otrzymanej dotacji?

Odpowiedź:
Przewiduje się, że całość przekazanych środków zostanie wykorzystana w jednym projekcie obejmującym różne działania. Jeśli natomiast będzie więcej pomysłów na projekty, zawsze można je realizować w procedurze konkursowej i w każdym działaniu, gdzie jako typ beneficjenta wskazane są „wszystkie podmioty” W zakresie integracji społecznej są to projekty konkursowe w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej’. Ważne jest także to, że projekty konkursowe w ramach Działania 7.2 są dofinansowywane w 100 procentach.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy w ramach działań w Priorytecie VII jest wymagany wkład własny oraz w jakiej formie ?

Odpowiedź:
Wkład własny w wysokości 10,5% jest wymagany wyłącznie w projektach systemowych. I dzieli się on następująco: - budżet szczebla lokalnego (9,75%) i fundusz pracy (0,75%) w przypadku Poddziałania 7.1.1; - budżet szczebla lokalnego (5,25%) i PFRON (5,25%) w przypadku Poddziałania 7.1.2 Jednakże Instytucja Pośrednicząca w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, może wyrazić zgodę na naruszenie powyższego montażu finansowego, tj. na dokonywanie przesunięć i sfinansowanie całości lub części wkładu własnego ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Istotne jest natomiast, aby wkład własny projektodawcy został wniesiony w wysokości 10,5% kwoty dofinansowania. W projektach konkursowych Priorytetu VII czyli w Poddziałaniach 7.2.1, 7.2.2 oraz w Działaniu 7.3 wkład własny nie jest wymagany. Projekty są dofinansowywane w 100 procentach.

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy wynagrodzenie pracowników socjalnych można zaliczyć jako wkład własny do projektu?

Odpowiedź:
Zgodnie z Systemem Realizacji POKL 2007 – 2013 w przypadku kosztów wynagradzania dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji koszt zatrudnienia pracowników można zaliczyć jako wkład własny do projektu. Do wkładu własnego nie wlicza się natomiast kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego lub doradcy do spraw osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach dofinansowania projektu. Jeżeli wynagrodzenie pracownika socjalnego jest wykazywane w projekcie jako wkład własny, nie istnieje możliwość jednoczesnego wypłacania premii lub dodatków z dotacji rozwojowej

Zapytanie z dnia: 20-12-2007

Pytanie:
Czy konieczne jest spełnienie wymogu zatrudnienia do 2010 roku 1 pracownika socjalnego na 2 000 mieszkańców i trzech pracowników na OPS? W niektórych gminach jest to niepotrzebne, a co za tym idzie, generuje zbędne koszty.

Odpowiedź:
Wymogi te należy spełnić łącznie. Są to wymogi organizacyjne, wynikające z zapisów Systemu Realizacji PO KL 2007-2013, których spełnienie do 31 grudnia 2010 roku jest warunkiem koniecznym udziału beneficjenta w projekcie. W przypadku nie zrealizowania tych wymogów beneficjent po wskazanym terminie traci możliwość uczestnictwa w projekcie co oznacza rozwiązanie umowy o dofinansowanie i nie przyznanie środków finansowych na kolejny rok. W przypadku kiedy beneficjent zrealizuje wymóg organizacyjny po wskazanym terminie będzie miał możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie co oznacza ponowne zawarcie umowy od kolejnego roku kalendarzowego.

Zapytanie z dnia: 20-03-2008

Pytanie:
W jaki sposób należy księgować wydatki ze środków budżetu państwa dokonywane w ramach projektów systemowych?

Odpowiedź:
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednostki budżetowe realizujące projekty systemowe wykazują całość środków na finansowanie projektów pochodzących z budżetu państwa jako „dofinansowanie” we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wydatki dokonywane w ramach projektów systemowych z wymienionych środków powinny być księgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wskazaną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.), tj. w następującym podziale: § 85% z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – „8” jako Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, oraz § 15% z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – „9” jako Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego